gra­tuluję ci, jeśli chcesz i pot­ra­fisz być z kimś ko­go nap­rawdę nie kochasz! mar­nu­jesz miłość.....ale kiedyś zo­baczysz, że ser­ca nie oszu­kasz, a do miłości się nie zmusisz...


gra­tuluję-śli-chcesz-i pot­ra­fisz-być-z kimś-ko­go-nap­rawdę-nie kochasz-mar­nu­jesz-miłośćale-kiedyś-zo­baczysz
psycholożkagra­tulujęjeślichceszi pot­ra­fiszbyćz kimśko­gonap­rawdęnie kochaszmar­nu­jeszmiłośćalekiedyśzo­baczyszże ser­canie oszu­kasza do miłości sięnie zmusiszgra­tuluję cijeśli chceszchcesz i pot­ra­fiszi pot­ra­fisz byćbyć z kimśz kimś ko­goko­go nap­rawdęnap­rawdę nie kochaszkiedyś zo­baczyszże ser­ca nie oszu­kasza do miłości się nie zmusiszjeśli chcesz i pot­ra­fiszchcesz i pot­ra­fisz byći pot­ra­fisz być z kimśbyć z kimś ko­goz kimś ko­go nap­rawdęko­go nap­rawdę nie kochasz

Miłość jest śle­pa, ale nie mar­tw się, gdy nap­rawdę będziesz jej pot­rze­bował zauważy cię.Smut­no mi, gdy wiem, co Twe ser­ce czu­je do mnie, a Ty nie pot­ra­fisz po­wie­dzieć wprost Bo­je się po­kochać bo jeśli za moc­no po kocham i za szyb­ko zaufam będę skrzyw­dzo­na tak nap­rawdę nie wiem czym jest miłość nig­dy jeszcze jej nie spot­kał am ale w głębi duszy pragnę kochać i być kochaną ale ten strach jest sil­niej­szy blo­kuje mnie nie poz­wa­la ni­komu zaufać lecz ja wie­rze że kiedyś uda mi się pokochać.Myślisz, że wzbudzasz we mnie poczu­cie wi­ny, Ale tak nap­rawdę tyl­ko wier­cisz we mnie pustkę. Płaczę, ale nie dla­tego, że boli. Próbu­jesz mnie utu­lić, ale nic nie czuję. Kocham Cię. I Ty mnie kochasz. Ale mam pus­te, pus­te oczy...  Jeśli się wie, cze­go in­ni nap­rawdę, ale tak nap­rawdę pragną, można ni­mi pokierować.