Gra Żuka Tocząc się pus­ty­nią Banialuki Żuki co duże miały w ba­ni luki Grały do ba­ni w rzutki; Czy rzut długi czy krótki Żuków lot­ki le­ciały w kulki.


gra-Żuka-tocząc ę-pus­ty­ą-banialuki-Żuki-co że-miały-w ba­-luki-grały-do ba­-w rzutki-czy-rzut-długi-czy-krótki-Żuków-lot­ki
awatargraukatocząc siępus­ty­niąbanialukiukico dużemiaływ ba­nilukigrałydo ba­niw rzutkiczyrzutdługiczykrótkiukówlot­kile­ciaływ kulkigra ŻukaŻuka tocząc siętocząc się pus­ty­niąpus­ty­nią banialukibanialuki ŻukiŻuki co dużeco duże miałymiały w ba­niw ba­ni lukiluki grałygrały do ba­nido ba­ni w rzutkiczy rzutrzut długidługi czyczy krótkikrótki ŻukówŻuków lot­kilot­ki le­ciałyle­ciały w kulkigra Żuka tocząc sięŻuka tocząc się pus­ty­niątocząc się pus­ty­nią banialukipus­ty­nią banialuki Żukibanialuki Żuki co dużeŻuki co duże miałyco duże miały w ba­nimiały w ba­ni lukiw ba­ni luki grałyluki grały do ba­nigrały do ba­ni w rzutkiczy rzut długirzut długi czydługi czy krótkiczy krótki Żukówkrótki Żuków lot­kiŻuków lot­ki le­ciałylot­ki le­ciały w kulki

Nie ma znacze­nia, czy coś pow­sta­wało pięć mi­nut, czy tydzień, czy ar­tysta się namęczył, czy nie, czy był trzeźwy. Ważny jest efekt.czy grzechem jest czy­nić dob­ro? Chy­ba tak bo ludzie czes­to czy­nią zło Czy is­tnieją gra­nice człowie­czeństwa?, a czy mor­derca to jeszcze człowiek?, a jeśli nie - to kto? Czy wiesz, że łzy się śmieją kiedy są za duże? Czy wiesz, że łzy się śmieją, kiedy są za duże? Czy zda­nie okrągłe wypowiesz, czy księgę mądrą napiszesz, będziesz zaw­sze mieć w głowie tę samą pus­tkę i ciszę...