Gra wstępna, ponętna. Za­nim słońce wsta­nie, będziesz mój kocha­nie. Jes­tem nieprzewidywalna. No i też nieob­liczal­na W mej mrocznej wyob­raźni. Bez kon­tro­li, bez granic Per­wersyj­nym ku­sisz słowem. Jes­teś wsta­nie do po­ziomu sa­dys­tki się zniżyć. Żeby trochę mnie poniżyć. Ero­tyczna gra rozkoszy Przyśpie­szo­ny rytm... Zdo­bywając szczyt podniecenia. Osiągając gra­nice spełnienia.


gra-wstępna-ponętna-za­nim-słoń-wsta­nie-będziesz-mój-kocha­nie-jes­tem-nieprzewidywalna-no-i też-nieob­liczal­na-w-mej-mrocznej
trishhhgrawstępnaponętnaza­nimsłońcewsta­niebędzieszmójkocha­niejes­temnieprzewidywalnanoi teżnieob­liczal­namejmrocznejwyob­raźnibezkon­tro­libezgranicper­wersyj­nymku­siszsłowemjes­teśwsta­niedo po­ziomusa­dys­tki sięzniżyćebytrochęmnieponiżyćero­tycznagrarozkoszyprzyśpie­szo­nyrytmzdo­bywającszczytpodnieceniaosiągającgra­nicespełnieniagra wstępnaza­nim słońcesłońce wsta­niebędziesz mójmój kocha­niejes­tem nieprzewidywalnano i teżi też nieob­liczal­nanieob­liczal­na ww mejmej mrocznejmrocznej wyob­raźnibez kon­tro­libez granicgranic per­wersyj­nymper­wersyj­nym ku­siszku­sisz słowemjes­teś wsta­niewsta­nie do po­ziomudo po­ziomu sa­dys­tki sięsa­dys­tki się zniżyćŻeby trochętrochę mniemnie poniżyćero­tyczna gragra rozkoszyrozkoszy przyśpie­szo­nyprzyśpie­szo­ny rytmrytm zdo­bywajączdo­bywając szczytszczyt podnieceniaosiągając gra­nicegra­nice spełnieniaza­nim słońce wsta­niebędziesz mój kocha­nieno i też nieob­liczal­nai też nieob­liczal­na wnieob­liczal­na w mejw mej mrocznejmej mrocznej wyob­raźnibez granic per­wersyj­nymgranic per­wersyj­nym ku­siszper­wersyj­nym ku­sisz słowemjes­teś wsta­nie do po­ziomuwsta­nie do po­ziomu sa­dys­tki siędo po­ziomu sa­dys­tki się zniżyćŻeby trochę mnietrochę mnie poniżyćero­tyczna gra rozkoszygra rozkoszy przyśpie­szo­nyrozkoszy przyśpie­szo­ny rytmprzyśpie­szo­ny rytm zdo­bywającrytm zdo­bywając szczytzdo­bywając szczyt podnieceniaosiągając gra­nice spełnienia

Jes­teś dziec­kiem życia bez gra­nic; jes­teś dziec­kiem wie­czności. Ty właśnie jes­teś cu­dem stworzenia  -Joseph Murphy
jes­teś-dziec­kiem-życia-bez-gra­nic-jes­teś-dziec­kiem-wie­cznoś-ty właśnie-jes­teś-cu­dem-stworzenia 
Gra­nice dob­ra i zła nie biegną gra­nica­mi na­rodów, ale ludzi. -Jan Grzegorczyk
gra­nice-dob­ra-i zła-nie biegną-gra­nica­mi-na­rodów-ale-ludzi