Groźby, po których nie następuje kara, budzą lekceważenie; należy jednak łagodniej karać, niż grozić.


groźby-po-których-nie-następuje-kara-budzą-lekceważenie-należy-jednak-łagodniej-karać-ż-grozić
francois fenelongroźbypoktórychnienastępujekarabudząlekceważenienależyjednakłagodniejkaraćniżgrozićpo którychktórych nienie następujenastępuje karabudzą lekceważenienależy jednakjednak łagodniejłagodniej karaćniż grozićpo których niektórych nie następujenie następuje karanależy jednak łagodniejjednak łagodniej karaćpo których nie następujektórych nie następuje karanależy jednak łagodniej karaćpo których nie następuje kara

Dowcip jest bronią, ale nie należy karać za nielegalne posiadanie dowcipu.Krytykę u nas cechuje większe jeszcze lekceważenie czytelników niż autorów.Nie zobawy przed karą, lecz z poczucia obowiązku należy wystrzegać się złych uczynków.Nie należy publicznie pokazywać ludziom umarłych zdjęć, gdyż budzą w żywych satysfakcję z własnej nieśmiertelności....wszystko, co prawo nazwie karą, jest w istocie karą.Kara: Niekiedy dopiero kara stwarza poczucie winy.