Grozi nam demokracja, w której wszystko zostaje zredukowane do zrytualizowanych i pustych w środku skorup. Najdoskonalsze ucieleśnienie tego zjawiska stanowią dziś Berlusconi i Putin: wybory są tylko formalnością, one jedynie zatwierdzają władzę. Zarówno Putin, jak i Berlusconi mają poparcie 60 proc. wyborców – mimo że sytuacja gospodarcza w obu krajach bardzo się pogorszyła. Nic dziwnego, [...]


grozi-nam-demokracja-w-której-wszystko-zostaje-zredukowane-do-zrytualizowanych-i-pustych-w-środku-skorup-najdoskonalsze-ucieleśnienie-tego
slavoj Žižekgrozinamdemokracjaktórejwszystkozostajezredukowanedozrytualizowanychpustychśrodkuskorupnajdoskonalszeucieleśnienietegozjawiskastanowiądziśberlusconiputinwyborytylkoformalnościąonejedyniezatwierdzająwładzęzarównoputinjakmająpoparcie60procwyborcówmimożesytuacjagospodarczaobukrajachbardzosiępogorszyłanicdziwnegogrozi namnam demokracjaw którejktórej wszystkowszystko zostajezostaje zredukowanezredukowane dodo zrytualizowanychzrytualizowanych ii pustychpustych ww środkuśrodku skorupnajdoskonalsze ucieleśnienieucieleśnienie tegotego zjawiskazjawiska stanowiąstanowią dziśdziś berlusconiberlusconi ii putinwybory sąsą tylkotylko formalnościąone jedyniejedynie zatwierdzajązatwierdzają władzęzarówno putinjak ii berlusconiberlusconi mająmają poparciepoparcie 6060 procwyborców –– mimomimo żeże sytuacjasytuacja gospodarczagospodarcza ww obuobu krajachkrajach bardzobardzo sięsię pogorszyłanic dziwnegogrozi nam demokracjaw której wszystkoktórej wszystko zostajewszystko zostaje zredukowanezostaje zredukowane dozredukowane do zrytualizowanychdo zrytualizowanych izrytualizowanych i pustychi pustych wpustych w środkuw środku skorupnajdoskonalsze ucieleśnienie tegoucieleśnienie tego zjawiskatego zjawiska stanowiązjawiska stanowią dziśstanowią dziś berlusconidziś berlusconi iberlusconi i putinwybory są tylkosą tylko formalnościąone jedynie zatwierdzająjedynie zatwierdzają władzęjak i berlusconii berlusconi mająberlusconi mają poparciemają poparcie 60poparcie 60 procwyborców – mimo– mimo żemimo że sytuacjaże sytuacja gospodarczasytuacja gospodarcza wgospodarcza w obuw obu krajachobu krajach bardzokrajach bardzo siębardzo się pogorszyła

Ludzie ograniczeni a przy tym fanatycy stanowią plagę ludzkości. Biada państwu, w którym tacy ludzie mają władzę. Są nietolerancyjni i pozbawieni wszelkich skrupułów. Uważają, że cały świat kłamie, a tylko oni mówią prawdę.Wszystko ginie, wszystko niszczeje, wszystko przemija. Zostaje tylko świat. I czas, który trwa.Taki władca [w krajach rządzonych despotycznie] ma tyle przywar, iż niebezpiecznym byłoby objawiać w świetle dziennym jego przyrodzoną tępotę. Żyje w ukryciu, nikt nie zna stanu, w jakim się znajduje. Na szczęście ludzie są w owych krajach tacy, iż trzeba jedynie imienia, aby im panować.Demokracja nie jest w rzeczywistości niczym więcej jak arystokracją mówców, która zostaje czasowo przerwana monarchią jednego mówcy.Mężczyźni mają takie głupie życie, ciągle bronią swej bezcennej nietykalności, śmiesznego terytorium. Najczęściej obawiają się, że ktoś mógłby odkryć pustkę panującą w środku. Żyją jak gdyby w dekoracjach filmowych, które zwiedzać można w studiach filmowych wytwórni Universal, budują piękne fasady, za którymi rozpościera się pustka, istnieje jedynie front dla turystów.Bib­lia na­kazu­je nam kochać zarówno naszych bliźnich jak i naszych wrogów. Praw­do­podob­nie dla­tego, po­nieważ z re­guły są to ci sa­mi ludzie.