Gryź życie, dopóki nie nałoży ci kagańca.


gryź-życie-dopóki-nie nałoży- kagańca
sławomir wróblewskigryźżyciedopókinie nałożyci kagańcagryź życiedopóki nie nałożynie nałoży ci kagańcadopóki nie nałoży ci kagańca

Życie bez miłości przypomina warstwę marmuru w kamieniołomie, dopóki nie pojawi się rzeźbiarz, który weźmie go w posiadanie i tchnie w niego życie.Sensu zdania nie można określić, dopóki nie jest ono kompletne i doprowadzone do kropki. Z sensem życia może być podobnie. Dopóki życie trwa, jest ono w trakcie formowania się. Dopiero gdy się dopełniło i doszło do punktu końcowego w śmierci, nabywa całkowicie określonego sensu.Nikt nie jest os­ta­tecznie mar­twy, dopóki nie us­po­koją się zmar­szczki, ja­kie wzbudził na po­wie­rzchni rzeczy­wis­tości - dopóki ze­gar przez niego nakręco­ny nie sta­nie, dopóki wi­no przez nią nas­ta­wione nie do­kończy fer­mentac­ji, dopóki plon, ja­ki za­siali, nie zos­ta­nie zeb­ra­ny. Czas trwa­nia czy­jegoś życia, twier­dzą tam, to tyl­ko jądro rzeczy­wis­te­go istnienia.Zakazanego owocu nie gryź wstawionymi zębami.Owocu zakazanego nie gryź wstawionymi zębami.Za­kaza­nego owo­cu nie gryź wsta­wiony­mi zębami.