Grzechy kurtyzany są w pewnym względzie również jej cnotami.


grzechy-kurtyzany-są-w-pewnym-względzie-również-jej-cnotami
pietro aretinogrzechykurtyzanypewnymwzględzierównieżjejcnotamigrzechy kurtyzanykurtyzany sąw pewnympewnym względziewzględzie równieżrównież jejjej cnotamigrzechy kurtyzany sąkurtyzany są wsą w pewnymw pewnym względziepewnym względzie równieżwzględzie również jejrównież jej cnotamigrzechy kurtyzany są wkurtyzany są w pewnymsą w pewnym względziew pewnym względzie równieżpewnym względzie również jejwzględzie również jej cnotamigrzechy kurtyzany są w pewnymkurtyzany są w pewnym względziesą w pewnym względzie równieżw pewnym względzie również jejpewnym względzie również jej cnotami

Język ma ogromne znaczenie nie tylko dla pisarzy, ale dla całych narodów i państw. Wojny są w pewnym względzie błędami składni.Nig­dy nie od­wołuj się do lep­szej na­tury człowieka - być może wca­le jej nie ma. Zaw­sze pod­kreślaj, że masz na względzie je­go interes.Kino jest jakby zwierciadłem społeczeństwa, ukazującym jego najtajniejsze marzenia i aspiracje. Stąd jego ogromna siła i niemal nieograniczona przenikliwość. Kiedy nieustannie pokazuje się, że kraj jest piękny, dobry, pełen wdzięku i sprawiedliwy, to w sposób nieunikniony wszyscy nabierają w pewnym momencie przekonania, iż również posiadają te zalety.Oblubienica: Przyłóż mię jako pieczęć do serca twego, jako pieczęć do ramienia twego; bo miłość jest mocna jak śmierć, a zazdrość twarda jak otchłań; pochodnie jej są z ognia i płomieni. Wody mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej; choćby człowiek dał za miłość wszystką majętność domu swego, wzgardzi nią jako nicością. Odpuszczone jej grzechy, których było wiele, bo wiele kochała.Są urzeczenia tak potężne, że mogą być tylko cnotami.