Grzeczność i życzli­wość to pias­tunki występku.


grzeczność-i życzli­wość-to pias­tunki-występku
kung-sun janggrzecznośći życzli­wośćto pias­tunkiwystępkugrzeczność i życzli­wośći życzli­wość to pias­tunkito pias­tunki występkugrzeczność i życzli­wość to pias­tunkii życzli­wość to pias­tunki występkugrzeczność i życzli­wość to pias­tunki występku

Ale nap­rawdę tym, cze­go duch świata od nas ocze­kuje, nie jest wca­le spra­wied­li­wość, ale życzli­wość dla bliźnich, przy­jaźń i miłosier­dzie, a wiec ta­kie ja­kości, których ze spra­wied­li­wości niepo­dob­na wyprowadzić Często za­tem, gdzie umysł jest naj­większy, tam ser­ce, zmysły, wiel­ko­duszność, miłość, wy­rozu­mienie, życzli­wość i cała reszta led­wie mają czym oddychać.Jeśli usu­wa się z życia miłość i życzli­wość, to usu­wa się się wszelką przyjemnośćJeśli usu­wa się z życia miłość i życzli­wość, to usu­wa się się wszelką przyjemność. Ca­rita­te be­nevo­len­tiaque sub­la­ta om­nis est e vi­ta sub­la­ta iucun­di­tas. (łac.) Dla każde­go mam życzli­wość, sta­ram się wy­woływać uśmiech u ludzi smut­nych i roz­we­selić ich. Chcę mieć dob­ry wpływ na ludzi i po­magać im. Chcę służyć Bo­gu i kochać Go.Ziaren­ka­mi pias­ku prze­puszczam Cię między bezwład­ny­mi palcami. Złoty­mi dro­bin­ka­mi twarz znaną ma­luję i... Wiatr roz­rzu­ca je po pus­tej plaży... Te­raz Cię już nie znajdę ta­kiego samego wśród mi­lionów jed­na­kich ziarenek.