Grzeczność w rozmowie polega na tym, ażeby mówiącemu pozwolić dokończyć zaczęte zdanie, którego dalszy ciąg znamy. Najgłupszy bowiem paplacz mniema, że mu służy ten sam przywilej co artyście śpiewającemu w operze arię, którą słyszeliśmy wiele razy.


grzeczność-w-rozmowie-polega-na-tym-ażeby-mówiącemu-pozwolić-dokończyć-zaczęte-zdanie-którego-dalszy-ąg-znamy-najgłupszy-bowiem-paplacz
aleksander Świętochowskigrzecznośćrozmowiepoleganatymażebymówiącemupozwolićdokończyćzaczętezdaniektóregodalszyciągznamynajgłupszybowiempaplaczmniemażemusłużytensamprzywilejcoartyścieśpiewającemuoperzearięktórąsłyszeliśmywielerazygrzeczność ww rozmowierozmowie polegapolega nana tymażeby mówiącemumówiącemu pozwolićpozwolić dokończyćdokończyć zaczętezaczęte zdaniektórego dalszydalszy ciągciąg znamynajgłupszy bowiembowiem paplaczpaplacz mniemaże mumu służysłuży tenten samsam przywilejprzywilej coco artyścieartyście śpiewającemuśpiewającemu ww operzeoperze arięktórą słyszeliśmysłyszeliśmy wielewiele razygrzeczność w rozmowiew rozmowie polegarozmowie polega napolega na tymażeby mówiącemu pozwolićmówiącemu pozwolić dokończyćpozwolić dokończyć zaczętedokończyć zaczęte zdaniektórego dalszy ciągdalszy ciąg znamynajgłupszy bowiem paplaczbowiem paplacz mniemaże mu służymu służy tensłuży ten samten sam przywilejsam przywilej coprzywilej co artyścieco artyście śpiewającemuartyście śpiewającemu wśpiewającemu w operzew operze arięktórą słyszeliśmy wielesłyszeliśmy wiele razy

Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa.Ciąg dalszy ja podpowiem. Po grzybobraniu zaś, czy dewastacji raczej!Demokracja polega na tym, że trzeba innym pozwolić się wygadać.Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie.Jeden z uroków mody polega na tym, że niczemu nie służy.Najlepszy jest ten, co zdrowe zdanie sam posiada.