gwiaz­da migota z po­piel­ni­ka sy­pie pył te­raz daleko 


gwiaz­da-migota-z-po­piel­­ka-sy­pie-pył-te­raz-daleko 
cykamgwiaz­damigotapo­piel­ni­kasy­piepyłte­razdaleko gwiaz­da migotamigota zz po­piel­ni­kapo­piel­ni­ka sy­piesy­pie pyłpył te­razte­raz daleko gwiaz­da migota zmigota z po­piel­ni­kaz po­piel­ni­ka sy­piepo­piel­ni­ka sy­pie pyłsy­pie pył te­razpył te­raz daleko gwiaz­da migota z po­piel­ni­kamigota z po­piel­ni­ka sy­piez po­piel­ni­ka sy­pie pyłpo­piel­ni­ka sy­pie pył te­razsy­pie pył te­raz daleko gwiaz­da migota z po­piel­ni­ka sy­piemigota z po­piel­ni­ka sy­pie pyłz po­piel­ni­ka sy­pie pył te­razpo­piel­ni­ka sy­pie pył te­raz daleko 

Był czas, gdy ak­torki chciały zos­tać gwiaz­da­mi; te­raz ma­my co­raz więcej gwiazd, które chciałyby zos­tać aktorkami.6;30, cho­ra godzi­na i której człowiek mu­si wyjść z do­mu. O tej porze ro­ku na niebie widzi piękny księżyc i gwiaz­dy. Nie zro­zum­cie mnie źle. Lu­bię gwiaz­dy, gwiaz­dy są piękne, ale jak człowiek ma zacząć żyć jeśli ciągle ma nadzieję, że śni? ludzie chcą po­zos­tać w bez­pie­cznej sferze, ocze­kując przy tym, że dru­ga stro­na będzie blis­ko, po­zos­tając daleko.Noc jak ta, Marze­nia jak pa­pieros, Spa­lają się po­woli, Tak jak ja, Dym jak zaw­sze, Przy­pomi­na mi Ciebie, I choć wiem, Że MY to już JA, My to te­raz po­piół w po­piel­niczce, Do­gasam po­woli, Pozwól mi się zapomnieć.w kąci­ku kla­sy stoi w do­nicy pachnące la­sem jodłowe drzew­ko. michał i jerzy za­wiesi­li na nim lam­pki. ka­mil za­wie­sza szyszki, a to­mek gwiaz­dki. za chwilę ola do­da pa­wie oczka, a ha­nia mucho­mor­ki. nasza pa­ni po­wiesi na czub­ku choin­ki złotą gwiaz­dkę. jeszcze tyl­ko trochę wa­ty lek­kiej jak puch i choin­ka ub­ra­na. te­raz wygląda jak królew­na z bajki Trzeba niekiedy wiedzieć, jak daleko można się posunąć za daleko.