Gwiaz­dy zasnęły Księżyc w ok­no zagląda Mat­czy­na miłość Krys­ty­na Sz. 09.04.2015r.


gwiaz­dy-zasnęły-księżyc-w ok­no-zagląda-mat­czy­na-miłość-krys­ty­na-sz-09042015r
krystagwiaz­dyzasnęłyksiężycw ok­nozaglądamat­czy­namiłośćkrys­ty­nasz09042015rgwiaz­dy zasnęłyzasnęły księżycksiężyc w ok­now ok­no zaglądazagląda mat­czy­namat­czy­na miłośćmiłość krys­ty­nakrys­ty­na szgwiaz­dy zasnęły księżyczasnęły księżyc w ok­noksiężyc w ok­no zaglądaw ok­no zagląda mat­czy­nazagląda mat­czy­na miłośćmat­czy­na miłość krys­ty­namiłość krys­ty­na szgwiaz­dy zasnęły księżyc w ok­nozasnęły księżyc w ok­no zaglądaksiężyc w ok­no zagląda mat­czy­naw ok­no zagląda mat­czy­na miłośćzagląda mat­czy­na miłość krys­ty­namat­czy­na miłość krys­ty­na szgwiaz­dy zasnęły księżyc w ok­no zaglądazasnęły księżyc w ok­no zagląda mat­czy­naksiężyc w ok­no zagląda mat­czy­na miłośćw ok­no zagląda mat­czy­na miłość krys­ty­nazagląda mat­czy­na miłość krys­ty­na sz

Z nieba rzęsisty Gwiaz­da dnia złotem błyszczy Skąpa­ni w tęczy Krys­ty­na Sz. 07.06.2015r.6;30, cho­ra godzi­na i której człowiek mu­si wyjść z do­mu. O tej porze ro­ku na niebie widzi piękny księżyc i gwiaz­dy. Nie zro­zum­cie mnie źle. Lu­bię gwiaz­dy, gwiaz­dy są piękne, ale jak człowiek ma zacząć żyć jeśli ciągle ma nadzieję, że śni? Na­par lubczyku Ma­leńka krop­la czaru Miłość i spokój Krys­ty­na Sz. 14.06.2015r.Myśli czy wiersze... Dusza pod­po­wiada nam Od­twórca roli Krys­ty­na Sz. 18.09.2015r.Zagląda­li do kufrów, zagląda­li do waliz, nie zaj­rze­li do du­py - tam miałem socjalizm.Ko­mu księżyc świeci, te­mu i gwiaz­dy błyszczą.