Gwoździe do trum­ny. Spełniają wiado­me fun­kcje. Nikt nie po­wie, że są zbędne. Można ich


gwoździe-do trum­ny-spełniają wiado­me-fun­kcje-nikt nie po­wie-że są zbędne-można ich-nie-lu­bić-ale-to nie spra­wi
ile.znasz.sposobow.zabijaniagwoździedo trum­nyspełniają wiado­mefun­kcjenikt nie po­wieże są zbędnemożna ichnielu­bićaleto nie spra­wiże przes­tanąistniećskru­puły mójpier­wszygwóźdźwiem że sięichnie pozbędęi suk­ce­syw­niebędąbrałyudziałw moimzabijaniunara­ziemamje­denwiem że nie ucieknębędą następneilejest pot­rzeb­nychgwoździdo mo­jejśmierciko­lej­nez py­tańna końcudrogigwoździe do trum­nyspełniają wiado­me fun­kcjenie lu­bićale to nie spra­wiże przes­taną istnieć mój pier­wszypier­wszy gwóźdźich nie pozbędęnie pozbędę i suk­ce­syw­niei suk­ce­syw­nie będąbędą brałybrały udziałudział w moimw moim zabijaniuna ra­ziera­zie mammam je­denile jest pot­rzeb­nychjest pot­rzeb­nych gwoździgwoździ do mo­jejdo mo­jej śmierciko­lej­ne z py­tańz py­tań na końcuna końcu drogi mój pier­wszy gwóźdźich nie pozbędę i suk­ce­syw­nienie pozbędę i suk­ce­syw­nie będąi suk­ce­syw­nie będą brałybędą brały udziałbrały udział w moimudział w moim zabijaniuna ra­zie mamra­zie mam je­denile jest pot­rzeb­nych gwoździjest pot­rzeb­nych gwoździ do mo­jejgwoździ do mo­jej śmierciko­lej­ne z py­tań na końcuz py­tań na końcu drogi