Haiku: Cała Ty (gdy płaczesz) gdy płaczesz… słonym inkaustem roz­la­ne zamaszyście słowa padają pa­mięcią straty za­kon­serwo­wany ból wras­ta głęboko pod­la­ny żalem kiełku­je wy­soko wiersz grochem pa­da szloch …i gdy tak płaczesz gorące usta od­pa­rowują smutek ru­mień policzków wbi­jasz paznokcie har­cownicze preludium zmiany pogody drżąca od grzmotów zas­tygniesz spazmatycznie mok­ra od szczęścia …do następne­go płaczu Odys, li­piec 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/07/06/gdy-placzesz/ 


haiku-cała-ty gdy-płaczesz-gdy-płaczesz-słonym-inkaustem-roz­­ne-zamaszyście-słowa-padają-pa­mięą-straty-za­kon­serwo­wany-ból-wras­
odys syn laertesahaikucałaty gdypłaczeszgdypłaczesz…słonyminkaustemroz­la­nezamaszyściesłowapadająpa­mięciąstratyza­kon­serwo­wanybólwras­tagłębokopod­la­nyżalemkiełku­jewy­sokowierszgrochempa­daszloch…itakpłaczeszgorąceustaod­pa­rowująsmutekru­mieńpoliczkówwbi­jaszpaznokciehar­cowniczepreludiumzmianypogodydrżącaod grzmotówzas­tygnieszspazmatyczniemok­raod szczęścia…donastępne­gopłaczuodysli­piec2015httpsodyssynlaertesawordpresscom20150706gdyplaczesz cała ty (gdyty (gdy płaczesz)płaczesz) gdygdy płaczesz…płaczesz… słonymsłonym inkausteminkaustem roz­la­neroz­la­ne zamaszyściezamaszyście słowasłowa padająpadają pa­mięciąpa­mięcią stratystraty za­kon­serwo­wanyza­kon­serwo­wany bólból wras­tawras­ta głębokogłęboko pod­la­nypod­la­ny żalemżalem kiełku­jekiełku­je wy­sokowy­soko wierszwiersz grochemgrochem pa­dapa­da szlochszloch …i…i gdygdy taktak płaczeszpłaczesz gorącegorące ustausta od­pa­rowująod­pa­rowują smuteksmutek ru­mieńru­mień policzkówpoliczków wbi­jaszwbi­jasz paznokciepaznokcie har­cowniczehar­cownicze preludiumpreludium zmianyzmiany pogodypogody drżącadrżąca od grzmotówod grzmotów zas­tygnieszzas­tygniesz spazmatyczniespazmatycznie mok­ramok­ra od szczęściaod szczęścia …do…do następne­gonastępne­go płaczupłaczu odysli­piec 2015cała ty (gdy płaczesz)ty (gdy płaczesz) gdypłaczesz) gdy płaczesz…gdy płaczesz… słonympłaczesz… słonym inkaustemsłonym inkaustem roz­la­neinkaustem roz­la­ne zamaszyścieroz­la­ne zamaszyście słowazamaszyście słowa padająsłowa padają pa­mięciąpadają pa­mięcią stratypa­mięcią straty za­kon­serwo­wanystraty za­kon­serwo­wany bólza­kon­serwo­wany ból wras­taból wras­ta głębokowras­ta głęboko pod­la­nygłęboko pod­la­ny żalempod­la­ny żalem kiełku­jeżalem kiełku­je wy­sokokiełku­je wy­soko wierszwy­soko wiersz grochemwiersz grochem pa­dagrochem pa­da szlochpa­da szloch …iszloch …i gdy…i gdy takgdy tak płaczesztak płaczesz gorącepłaczesz gorące ustagorące usta od­pa­rowująusta od­pa­rowują smutekod­pa­rowują smutek ru­mieńsmutek ru­mień policzkówru­mień policzków wbi­jaszpoliczków wbi­jasz paznokciewbi­jasz paznokcie har­cowniczepaznokcie har­cownicze preludiumhar­cownicze preludium zmianypreludium zmiany pogodyzmiany pogody drżącapogody drżąca od grzmotówdrżąca od grzmotów zas­tygnieszod grzmotów zas­tygniesz spazmatyczniezas­tygniesz spazmatycznie mok­raspazmatycznie mok­ra od szczęściamok­ra od szczęścia …dood szczęścia …do następne­go…do następne­go płaczunastępne­go płaczu odys

śle­po wpatrzona w ser­ce Bazyliszka ciężko zapłaczesz zim­ny­mi łzami cicha jak Gej­sza (s)padasz „Ko­bieta Ikar” Haiku o łzach (Miłość za­bija po­woli IV na pod­sta­wie Pa­ti Yang) Odys, lu­ty 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/25/haiku-o-lzach-milosc-zabija-powoli-iv-na-podstawie-pati-yang/ Ogień i woda Che­miczny oksymoron Łączą się w Parę Żywioły dwa w jed­no - Odys, styczeń 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/01/18/haiku-zywioly-dwa-w-jedno/ nieme zapatrzenie sza­rych oczu w czer­wień ust głodem ka­pie łza Ocu­lus - Odys, sier­pień 2015 (do ob­ra­zu Woj­cie­cha Siud­ma­ka „podwójnym krokiem” w ta­niec serc zaklęta nasza corrida Odys, lu­ty 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/23/paso-doble-serca/ Krwa­wi zaklęta w łzy krop­li bursztynie Pa­mięć o Tobie Odys, lu­ty 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/20/mieczyslaw-jastrun-dom-nad-morzem/ spośród dróg życia choć ser­ce masz po lewej wy­bieraj prawą Odys, lu­ty 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/20/ktora-droge-wybrac/