Har­do stoją pus­te kłosy.


har­do-stoją-pus­te-kłosy
stanisław brzozowskihar­dostojąpus­tekłosyhar­do stojąstoją pus­tepus­te kłosyhar­do stoją pus­testoją pus­te kłosyhar­do stoją pus­te kłosy

Kłosy: Jak świetnie zapleciony warkocz mają kłosy.Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym. Puste kłosy dumnie wznoszą się ku niebu, kłosy pełne ziarna w pokorze chylą się ku ziemi.Pus­te mi­nuty, pus­te godzi­ny pus­ty ka­len­darz i pus­ta bu­tel­ka niedo­golo­ne w lus­trze mi­ny i brzyd­ko śmier­dząca ka­mizel­ka bez ra­tującej życie liny - w kie­sze­niach pus­tka wielka.Splątały włosy Deszczo­we kłosy i wiatr Tęcza mus­ka wzrok Krys­ty­na A.Sz. 18.05.2016r. ___5/7/5___ Seks bez miłości to pus­te doświa­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszychPus­tosłowie jak pus­to w głowie.