Hegel stawia człowieka na głowie, natomiast ja stawiam go na nogi tkwiące w geologii.


hegel-stawia-człowieka-na-głowie-natomiast-ja-stawiam-go-na-nogi-tkwią-w-geologii
ludwig andreas feuerbachhegelstawiaczłowiekanagłowienatomiastjastawiamgonogitkwiącegeologiihegel stawiastawia człowiekaczłowieka nana głowienatomiast jaja stawiamstawiam gogo nana noginogi tkwiącetkwiące ww geologiihegel stawia człowiekastawia człowieka naczłowieka na głowienatomiast ja stawiamja stawiam gostawiam go nago na nogina nogi tkwiącenogi tkwiące wtkwiące w geologiihegel stawia człowieka nastawia człowieka na głowienatomiast ja stawiam goja stawiam go nastawiam go na nogigo na nogi tkwiącena nogi tkwiące wnogi tkwiące w geologiihegel stawia człowieka na głowienatomiast ja stawiam go naja stawiam go na nogistawiam go na nogi tkwiącego na nogi tkwiące wna nogi tkwiące w geologii

O wszystkim decyduje środowisko. Dlatego anioły fruwające w niebie mają skrzydła, natomiast anioły chodzące po ziemi mają piękne nogi.Tylko nieznane przeraża człowieka. Ale dla tego kto mu stawia czoło, ono już nie jest nieznane.Gdy człowiek stawia sobie granicę tego co zrobi, stawia sobie też granice tego, co może zrobićNie stawiam hipotez.Hegel jest to Fichte zapośredniczony przez Schellinga.Stawiam kropkę pod znakiem zapytania.