Herkules dwanaście ciężkich prac wykonał, a trzynastej nie mógł podołać - żony nie mógł poskromić.


herkules-dwanaście-ężkich-prac-wykonał-a-trzynastej-nie-mógł-podołać-żony-nie-mógł-poskromić
platonherkulesdwanaścieciężkichpracwykonałtrzynastejniemógłpodołaćżonyposkromićherkules dwanaściedwanaście ciężkichciężkich pracprac wykonałtrzynastej nienie mógłmógł podołaćpodołaćżonyżony nienie mógłmógł poskromićherkules dwanaście ciężkichdwanaście ciężkich pracciężkich prac wykonała trzynastej nietrzynastej nie mógłnie mógł podołaćmógł podołaćżony nieżony nie mógłnie mógł poskromićherkules dwanaście ciężkich pracdwanaście ciężkich prac wykonała trzynastej nie mógłtrzynastej nie mógł podołaćnie mógł podołaćżony nie mógłżony nie mógł poskromićherkules dwanaście ciężkich prac wykonała trzynastej nie mógł podołaćtrzynastej nie mógł podołaćżony nie mógł poskromić

Kiedy jej do­tykał, nie mógł do nie mówić. Kiedy ją kochał, nie mógł od niej odejść. Kiedy mówił, nie mógł słuchać. Kiedy wal­czył, nie mógł wygrać.Ro­zumiej, abyś mógł wie­rzyć, wierz, abyś mógł rozumieć.Jeżeli trzymasz się wyłącznie swojej żony, nie będziesz mógł nic dać, ani sprzedać, ani kupić bez jej zezwolenia.Rozumiej, abyś mógł wierzyć, wierz, abyś mógł rozumieć.Ideal­ny z nieideal­ne­go stworzo­ny Nie po­siądzie nig­dy dziec­ka ni też żony Sa­mot­ny wie­cznie będzie choć nie sam Dos­tać się mógł nie będzie do nieba bram Ten w którym sklo­nowa­ne tkwią embriony Będziesz mógł degenerować się i staczać do rzędu zwierząt; i będziesz mógł oderwać się i mocą swego ducha wznieść do rzędu istot boskich.