Heroicznemu maksymalizmowi etycznemu towarzyszy idea przekraczania człowieczeństwa ku duchowi – jest to nie tylko możliwe, ale konieczne i nieuniknione. To jest ton wysiłku duchowej przemiany, który Piłsudski odnalazł u Słowackiego i który go już nigdy nie opuścił.


heroicznemu-maksymalizmowi-etycznemu-towarzyszy-idea-przekraczania-człowieczeństwa-ku-duchowi-jest-to-nie-tylko-możliwe-ale-konieczne-i
juliusz słowackiheroicznemumaksymalizmowietycznemutowarzyszyideaprzekraczaniaczłowieczeństwakuduchowijesttonietylkomożliwealekoniecznenieuniknionetowysiłkuduchowejprzemianyktórypiłsudskiodnalazłsłowackiegogojużnigdyopuściłheroicznemu maksymalizmowimaksymalizmowi etycznemuetycznemu towarzyszytowarzyszy ideaidea przekraczaniaprzekraczania człowieczeństwaczłowieczeństwa kuku duchowiduchowi –– jestnie tylkotylko możliweale koniecznekonieczne ii nieuniknionejest tonton wysiłkuwysiłku duchowejduchowej przemianyktóry piłsudskipiłsudski odnalazłodnalazł uu słowackiegosłowackiego ii któryktóry gogo jużjuż nigdynigdy nienie opuściłheroicznemu maksymalizmowi etycznemumaksymalizmowi etycznemu towarzyszyetycznemu towarzyszy ideatowarzyszy idea przekraczaniaidea przekraczania człowieczeństwaprzekraczania człowieczeństwa kuczłowieczeństwa ku duchowiku duchowi –duchowi – jestjest to nienie tylko możliweale konieczne ikonieczne i nieuniknionejest ton wysiłkuton wysiłku duchowejwysiłku duchowej przemianyktóry piłsudski odnalazłpiłsudski odnalazł uodnalazł u słowackiegou słowackiego isłowackiego i któryi który goktóry go jużgo już nigdyjuż nigdy nienigdy nie opuścił

W miłości - nie mówiąc nawet o jej stronie duchowej - kobieta jest jak instrument muzyczny, który odsłania swe tajniki tylko temu, kto umie biegle nim władać.Szlachetnym człowiekiem jest nie tylko ten, który nie krzywdzi, ale i ten, który mogąc krzywdzić, nie czyni tego.Mąż jest typowym facetem, który ma na wszystko logiczne wytłumaczenie, facetem, który nigdy nie okazuje swoich uczuć i tym, który płakał słysząc twoją odmowę, gdy po raz pierwszy poprosił cię o rękę.Każdy człowiek poniżej trzydziestego roku życia, który nie jest liberałem, jest istotą bez serca, ale starszy, który nie jest konserwatystą, musi być niespełna rozumu.Prócz tego, co jest możliwe, jest jeszcze to, co konieczne.Prócz tego, co jest możliwe, jest jeszcze to, co jest konieczne.