His­to­ria jest wy­ciągiem z niez­liczo­nych biografii.


his­to­ria-jest wy­ągiem-z niez­liczo­nych-biografii
thomas carlylehis­to­riajest wy­ciągiemz niez­liczo­nychbiografiihis­to­ria jest wy­ciągiemjest wy­ciągiem z niez­liczo­nychz niez­liczo­nych biografiihis­to­ria jest wy­ciągiem z niez­liczo­nychjest wy­ciągiem z niez­liczo­nych biografiihis­to­ria jest wy­ciągiem z niez­liczo­nych biografii

Niez­liczo­ny jest ród głupców.Nic nie jest niez­mien­ne prócz przy­rodzo­nych i niez­by­wal­nych praw człowieka.on analityk ona matematyczka w nu­mero­logii życia on czu­je me­todą podstawiania ona me­todą prze­ciw­nych współczynników niez­liczo­ne równania bez su­my i wzoru roz­wiązu­je co dzień życie je­dyny czas jest wspólnym mianownikiem otacza mnie niez­liczo­na ilość barw wszys­tko wy­pełnione soczystością zew­sząd do­ciera za­pach koszo­nych traw woń pachnąca od­ległą przeszłością piękne dźwięki, na­tury muzyka pie­szczą zmysły roz­chwiane choć psychi­ka ku­lawa utyka poskładać się będzie mi dane dziś spoglądam w niebo leżąc pow­tarzając myśli znane wraz z na­dejściem jut­ra wierząc że na no­gach włas­nych stanę...  Chciałbym, w niez­liczo­nych la­tach które na­dejdą, spot­kaw­szy zna­jomą twarz, móc po­wie­dzieć świat spo­wity mgłą wil­gotną powłoką w której smutek i wszel­kie rozczarowania mgła tak gęsta że nic przez nią nie zdołasz zobaczyć usłyszeć zabłądzisz w tej gęstwinie niez­liczo­nych myśli tkwiąc z nadzieją że opadnie a wtedy uciekniesz tam gdzie jasno ciepło tam gdzie wszystko jest tak łatwe