His­to­ria ko­biety roz­poczy­na się wte­dy do­piero, kiedy położy ser­ce, nap­rawdę ser­ce, cho­ciażby prze­lot­nie, na dłoni męskiej.


his­to­ria-ko­biety-roz­poczy­na ę-wte­dy-do­piero-kiedy-położy-ser­-nap­rawdę-ser­-cho­ciażby-prze­lot­nie-na dłoni-męskiej
marie jehanne wielopolskahis­to­riako­bietyroz­poczy­na sięwte­dydo­pierokiedypołożyser­cenap­rawdęcho­ciażbyprze­lot­niena dłonimęskiejhis­to­ria ko­bietyko­biety roz­poczy­na sięroz­poczy­na się wte­dywte­dy do­pierokiedy położypołoży ser­cenap­rawdę ser­cecho­ciażby prze­lot­niena dłoni męskiejhis­to­ria ko­biety roz­poczy­na sięko­biety roz­poczy­na się wte­dyroz­poczy­na się wte­dy do­pierokiedy położy ser­cehis­to­ria ko­biety roz­poczy­na się wte­dyko­biety roz­poczy­na się wte­dy do­pierohis­to­ria ko­biety roz­poczy­na się wte­dy do­piero

Mu­zyka to nap­rawdę moc­ny nar­ko­tyk. Może cię zat­ruć, pod­nieść na duchu lub spra­wić, że roz­cho­rujesz się, nie wiedząc dlaczego. -Adam Neste
mu­zyka-to nap­rawdę-moc­ny-nar­ko­tyk-może ę-zat­ruć-pod­nieść-na duchu-lub-spra­wić-że roz­cho­rujesz-ę-nie wiedząc