His­to­rie nig­dy nie mają końca, cho­ciaż książki nam to su­gerują. One nie kończą się na os­tatniej stro­nie ani nie zaczy­nają na pierwszej.


his­to­rie-nig­dy-nie mają-końca-cho­ciaż-książki-nam-to su­gerują-one nie kończą ę-na os­tatniej-stro­nie-ani
cornelia funkehis­to­rienig­dynie mająkońcacho­ciażksiążkinamto su­gerująone nie kończą sięna os­tatniejstro­nieaninie zaczy­nająna pierwszejhis­to­rie nig­dynig­dy nie mająnie mają końcacho­ciaż książkiksiążki namnam to su­gerująone nie kończą się na os­tatniejna os­tatniej stro­niestro­nie aniani nie zaczy­nająnie zaczy­nają na pierwszejhis­to­rie nig­dy nie mająnig­dy nie mają końcacho­ciaż książki namksiążki nam to su­gerująone nie kończą się na os­tatniej stro­niena os­tatniej stro­nie anistro­nie ani nie zaczy­nająani nie zaczy­nają na pierwszejhis­to­rie nig­dy nie mają końcacho­ciaż książki nam to su­gerująone nie kończą się na os­tatniej stro­nie anina os­tatniej stro­nie ani nie zaczy­nająstro­nie ani nie zaczy­nają na pierwszejone nie kończą się na os­tatniej stro­nie ani nie zaczy­nająna os­tatniej stro­nie ani nie zaczy­nają na pierwszej

Woj­ny zaczy­nają się, kiedy chcesz, ale nie kończą się, kiedy prosisz. -Niccolò Machiavelli
woj­ny-zaczy­nają-ę-kiedy-chcesz-ale-nie kończą-ę-kiedy-prosisz
Po­wiedz, jeśli pot­ra­fisz: gdzie kończą się myśli, a zaczy­nają uczucia?  -jatoja
po­wiedz-śli-pot­ra­fisz-gdzie-kończą ę-myśli-a zaczy­nają-uczucia 
Wiesz co się dzieje gdy ko­goś zra­nisz? Zaczy­na cię mniej kochać. Ta­ki sku­tek mają nieos­trożne słowa. Ludzie zaczy­nają cię mniej kochać. -Arundhati Roy
wiesz-co ę-dzieje-gdy-ko­goś-zra­nisz-zaczy­na-ę-mniej-kochać-ta­ki sku­tek-mają-nieos­trożne-słowa-ludzie zaczy­nają-ę-mniej
Zwiąż dwa pta­ki ze sobą, a nie pof­runą, cho­ciaż mają czte­ry skrzydła. -Rumi
zwiąż-dwa-pta­ki-ze sobą-a nie pof­runą-cho­ciaż-mają-czte­ry-skrzydła