Historia świata nie jest niczym innym jak biografią wielkich ludzi.


historia-świata-nie-jest-niczym-innym-jak-biografią-wielkich-ludzi
thomas carlylehistoriaświataniejestniczyminnymjakbiografiąwielkichludzihistoria świataświata nienie jestjest niczymniczym innyminnym jakjak biografiąbiografią wielkichwielkich ludzihistoria świata nieświata nie jestnie jest niczymjest niczym innymniczym innym jakinnym jak biografiąjak biografią wielkichbiografią wielkich ludzihistoria świata nie jestświata nie jest niczymnie jest niczym innymjest niczym innym jakniczym innym jak biografiąinnym jak biografią wielkichjak biografią wielkich ludzihistoria świata nie jest niczymświata nie jest niczym innymnie jest niczym innym jakjest niczym innym jak biografiąniczym innym jak biografią wielkichinnym jak biografią wielkich ludzi

Sprawiedliwość nie jest niczym innym jak miłością bliźniego ludzi mądrych.Otóż miłość nie jest niczym innym, jak radością połączoną z ideą przyczyny zewnętrznej, a nienawiść niczym innym, jak smutkiem połączonym z ideą przyczyny zewnętrznej.Historia wielkich wydarzeń na tym świecie zaledwie jest historią jego zbrodni.Cechą wielkich ludzi jest to, że stawiają innym o wiele mniejsze wymagania niż sobie.Dla większości ludzi doświadczenie nie jest niczym innym jak tylnym światłem okrętu, oświetlającym jedynie ślad, który statek pozostawił za sobą.Miłość często nie jest niczym innym jak korzystną wymianą pomiędzy dwojgiem ludzi, którzy otrzymują maksimum tego, czego mogli się spodziewać, wziąwszy pod uwagę ich wartość na rynku osobowości.