Historia nie uczy nas właściwie niczego innego poza tym, na czym polega złe rządzenie.


historia-nie-uczy-nas-właściwie-niczego-innego-poza-tym-na-czym-polega-złe-rządzenie
thomas jeffersonhistorianieuczynaswłaściwieniczegoinnegopozatymnaczympolegazłerządzeniehistoria nienie uczyuczy nasnas właściwiewłaściwie niczegoniczego innegoinnego pozapoza tymna czymczym polegapolega złezłe rządzeniehistoria nie uczynie uczy nasuczy nas właściwienas właściwie niczegowłaściwie niczego innegoniczego innego pozainnego poza tymna czym polegaczym polega złepolega złe rządzeniehistoria nie uczy nasnie uczy nas właściwieuczy nas właściwie niczegonas właściwie niczego innegowłaściwie niczego innego pozaniczego innego poza tymna czym polega złeczym polega złe rządzeniehistoria nie uczy nas właściwienie uczy nas właściwie niczegouczy nas właściwie niczego innegonas właściwie niczego innego pozawłaściwie niczego innego poza tymna czym polega złe rządzenie

His­to­ria nie uczy nas właści­wie nicze­go in­ne­go po­za tym, na czym po­lega złe rządzenie.Hegel miał rację, kiedy mówił: Jedyną rzeczą, której uczy historia, jest to, że większości ludzi niczego nie uczyJak się nad tym zastanowić, to właściwie wszyscy najlepsi są weseli. Znacznie lepiej jest być wesołym, a poza tym to o czymś świadczy. To jest coś w rodzaju osiągnięcia nieśmiertelności za życia.W pieluchach uczą nas muzyki, Szkoła nas uczy Cycerona, Świat uczy różnej gimnastyki, Ale rozumu uczy żona.Nie mamy innego dowodu istnienia świata poza tym, że bez niego nie istnielibyśmy my.