Historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia, pamięci, mistrzyni życia, piastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości.


historia-to-świadek-dziejów-źródło-prawdy-życia-pamię-mistrzyni-życia-piastunka-przeszłoś-i-zwiastunka-przyszłoś
tytus liwiuszhistoriatoświadekdziejówźródłoprawdyżyciapamięcimistrzynipiastunkaprzeszłościzwiastunkaprzyszłościświadek dziejówźródło prawdymistrzyni życiapiastunka przeszłościprzeszłości ii zwiastunkazwiastunka przyszłościhistoria to świadekpiastunka przeszłości iprzeszłości i zwiastunkai zwiastunka przyszłościhistoria to świadek dziejówpiastunka przeszłości i zwiastunkaprzeszłości i zwiastunka przyszłościpiastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości

His­to­ria - świadek cza­su, światło praw­dy, życie pa­mięci, nau­czy­ciel­ka życia, zwias­tunka przyszłości.Cie­szmy się czer­pać ze stud­ni życia, kiedy jeszcze ma­my siłę by na­bierać źródło szczęścia, bo kiedy sił zab­raknie i źródło niep­rzy­dat­nym się stanie.Cechą życia jest pęd ku przyszłości.Stwarzać, stwarzać zawsze oto prawdziwe pojęcie życia. Ulepszać drugich, rodzić potomstwo cielesne i duchowe, snuć dalej nieprzerwany wątek życia i zawsze iść naprzód, ku przyszłości, nie cofając się nigdy, oto ideał, do którego powinniśmy zawsze dążyć.Historia jest nauczycielką życia.Używaj życia, jak naj­mniej ufając przyszłości!