Hiszpańska prostota, włoska hojność, polski rząd, pruskie dworstwo, duńskie państwo, angielska wolność, francuski wstyd, niemiecka pokora, szkocki wczas, moskiewskie słowo, tureckie małżeństwo, wołoska wierność - to są wszytko podejrzane rzeczy


hiszpańska-prostota-włoska-hojność-polski-rząd-pruskie-dworstwo-ńskie-państwo-angielska-wolność-francuski-wstyd-niemiecka-pokora-szkocki
jan Żabczychiszpańskaprostotawłoskahojnośćpolskirządpruskiedworstwoduńskiepaństwoangielskawolnośćfrancuskiwstydniemieckapokoraszkockiwczasmoskiewskiesłowotureckiemałżeństwowołoskawiernośćtowszytkopodejrzanerzeczyhiszpańska prostotawłoska hojnośćpolski rządpruskie dworstwoduńskie państwoangielska wolnośćfrancuski wstydniemiecka pokoraszkocki wczasmoskiewskie słowotureckie małżeństwowołoska wiernośćwiernośćsą wszytkowszytko podejrzanepodejrzane rzeczywołoska wiernośćsą wszytko podejrzanewszytko podejrzane rzeczy

Prostota jest pokorą w obliczu Boga. -Zenta Maurina
prostota-jest-pokorą-w-obliczu-boga
Pokora i wstyd po uczynionym grzechu daleko są milsze Bogu niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku. -Augustyn Św
pokora-i-wstyd-po-uczynionym-grzechu-daleko-są-milsze-bogu-ż-pycha-po-spełnieniu-dobrego-uczynku
Człowiek wzbija się ponad rzeczy ziemskie dwoma skrzydłami: prostotą i czystością. -Tomasz Kempis
człowiek-wzbija-ę-ponad-rzeczy-ziemskie-dwoma-skrzydłami-prostotą-i-czystośą
Chleb jest ważny, wolność jest ważniejsza, ale najważniejsza jest niezłomna wierność i wierna adoracja. -Alfred Delp
chleb-jest-ważny-wolność-jest-ważniejsza-ale-najważniejsza-jest-niezłomna-wierność-i-wierna-adoracja
Bohaterski opór, jaki naród polski stawiał w ostatnich dwóch latach, jest natchnieniem nie tylko dla Ameryki, ale dla wszystkich ludów miłujących wolność. -Franklin Delano Roosevelt
bohaterski-opór-jaki-naród-polski-stawiał-w-ostatnich-dwóch-latach-jest-natchnieniem-nie-tylko-dla-ameryki-ale-dla-wszystkich-ludów-miłujących