Hitlerzy przychodzą i odchodzą, a naród niemiecki i państwo niemieckie pozostają.


hitlerzy-przychodzą-i-odchodzą-a-naród-niemiecki-i-państwo-niemieckie-pozostają
józef stalinhitlerzyprzychodząodchodząnaródniemieckipaństwoniemieckiepozostająhitlerzy przychodząprzychodzą ii odchodząnaród niemieckiniemiecki ii państwopaństwo niemieckieniemieckie pozostająhitlerzy przychodzą iprzychodzą i odchodząa naród niemieckinaród niemiecki iniemiecki i państwoi państwo niemieckiepaństwo niemieckie pozostająhitlerzy przychodzą i odchodząa naród niemiecki inaród niemiecki i państwoniemiecki i państwo niemieckiei państwo niemieckie pozostająa naród niemiecki i państwonaród niemiecki i państwo niemieckieniemiecki i państwo niemieckie pozostają

Hit­lerzy przychodzą i od­chodzą, a naród niemiec­ki i państwo niemiec­kie pozostają.Przyjaciele przychodzą i odchodzą, wrogowie gromadzą się.Przyjaciele przychodzą i odchodzą, lecz liczba wrogów tylko rośnie.Każdy bez wyjątku Żyd, którego pochwycimy, będzie podlegać eksterminacji. Jeżeli nie uda nam się teraz zniszczyć biologicznych podstaw żydostwa, to pewnego dnia Żydzi zniszczą naród niemiecki.Naród ma jedynie prawo być jako państwo.Każdy bez wyjątku Żyd, które­go pochwy­cimy, będzie pod­le­gać ek­ster­mi­nac­ji. Jeżeli nie uda nam się te­raz zniszczyć biolo­gicznych pod­staw żydos­twa, to pew­ne­go dnia Żydzi zniszczą naród niemiecki.