Hmm... Jak­by to po­wie­dzieć? Mo­je pier­wsze wrażenie o waszej gru­pie... Nie lu­bię Was... -Kakashi 


hmm-jak­by to po­wie­dzieć-mo­-pier­wsze-wrażenie-o waszej-gru­pie-nie lu­bię-was-kakashi 
masashi kishimotohmmjak­by to po­wie­dziećmo­jepier­wszewrażenieo waszejgru­pienie lu­bięwaskakashi hmm jak­by to po­wie­dziećmo­je pier­wszepier­wsze wrażeniewrażenie o waszejo waszej gru­piegru­pie nie lu­bięnie lu­bię wasmo­je pier­wsze wrażeniepier­wsze wrażenie o waszejwrażenie o waszej gru­pieo waszej gru­pie nie lu­bięgru­pie nie lu­bię wasmo­je pier­wsze wrażenie o waszejpier­wsze wrażenie o waszej gru­piewrażenie o waszej gru­pie nie lu­bięo waszej gru­pie nie lu­bię wasmo­je pier­wsze wrażenie o waszej gru­piepier­wsze wrażenie o waszej gru­pie nie lu­bięwrażenie o waszej gru­pie nie lu­bię was

Przez­nacze­nie od­da­je ko­bietę pier­wsze­mu. Przy­padek - naj­lep­sze­mu. Wybór - pier­wsze­mu lepszemu.Tym ra­zem sąsie­dzi uka­mieno­wali sąsiadkę po chrześci­jańsku za to że ni­komu nie od­puszczała i  ro­biąc so­bie dziec­ko z ta­kim jed­nym z pier­wsze­go piętra pra­wa oj­cow­skie wcisnęła te­mu z drugiego in­sp ro­gate scho­dy ''pa­ni Basi' Jeśli mogę po­wie­dzieć ko­muś 'kocham cię', muszę być w sta­nie po­wie­dzieć 'kocham wszys­tko w to­bie, kocham świat pop­rzez ciebie, kocham w to­bie również sa­mego siebie'.Nie is­tnieje miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia, od pier­wsze­go wej­rze­nia może się obudzić tyl­ko pożądanie.Chcę po­wie­dzieć, że lu­bię być na­miętnym i szcze­rym, ale również lu­bię dob­rze się ba­wić i działam jak idiota.Ja i mój były mąż za­kocha­liśmy się w so­bie od pier­wsze­go wej­rze­nia. Na­leżało spoj­rzeć po raz drugi...