Hultaj nie uśmiecha się tak samo jak człowiek uczciwy, hipokryta nie płacze tymi samymi łzami co człowiek szczery. Wszelki fałsz jest maską i nawet jeśli maska jest najdoskonalsza, przy odrobinie uwagi można ją zawsze odróżnić od twarzy.


hultaj-nie-uśmiecha-ę-tak-samo-jak-człowiek-uczciwy-hipokryta-nie-płacze-tymi-samymi-łzami-co-człowiek-szczery-wszelki-fałsz-jest-maską-i
aleksander dumas (ojciec)hultajnieuśmiechasiętaksamojakczłowiekuczciwyhipokrytapłaczetymisamymiłzamicoszczerywszelkifałszjestmaskąnawetjeślimaskanajdoskonalszaprzyodrobinieuwagimożnazawszeodróżnićodtwarzyhultaj nienie uśmiechauśmiecha sięsię taktak samosamo jakjak człowiekczłowiek uczciwyhipokryta nienie płaczepłacze tymitymi samymisamymi łzamiłzami coco człowiekczłowiek szczerywszelki fałszfałsz jestjest maskąmaską ii nawetnawet jeślijeśli maskamaska jestjest najdoskonalszaprzy odrobinieodrobinie uwagiuwagi możnamożna jąją zawszezawsze odróżnićodróżnić odod twarzyhultaj nie uśmiechanie uśmiecha sięuśmiecha się taksię tak samotak samo jaksamo jak człowiekjak człowiek uczciwyhipokryta nie płaczenie płacze tymipłacze tymi samymitymi samymi łzamisamymi łzami cołzami co człowiekco człowiek szczerywszelki fałsz jestfałsz jest maskąjest maską imaską i naweti nawet jeślinawet jeśli maskajeśli maska jestmaska jest najdoskonalszaprzy odrobinie uwagiodrobinie uwagi możnauwagi można jąmożna ją zawszeją zawsze odróżnićzawsze odróżnić ododróżnić od twarzy

Psychiat­ra szu­ka od­po­wie­dzi na py­tanie, ja­ki jest człowiek nap­rawdę, co kry­je się pod maską je­go mi­miki, gestów i słów. -Antoni Kępiński
psychiat­ra-szu­ka-od­po­wie­dzi-na py­tanie-ja­ki-jest człowiek-nap­rawdę-co kry­ ę-pod-maską-­go-mi­miki-gestów-i słów
Niejedna maska tak się zużyła, że widać przez nią twarz. -Anonim
niejedna-maska-tak-ę-zużyła-że-widać-przez-ą-twarz
Tak jak przyjemność nie zawsze towarzyszy chlubie, tak samo prostem jest, iż chluba nie zawsze idzie w ślad za przyjemnością. -Claude Prosper Jolyot Crebillion
tak-jak-przyjemność-nie-zawsze-towarzyszy-chlubie-tak-samo-prostem-jest-iż-chluba-nie-zawsze-idzie-w-ślad-za-przyjemnośą