I je­dyne co mi zos­tało po Tobie, To ku­bek po niedo­pitej kawie...


i ­dyne-co mi zos­ło-po tobie-to-ku­bek-po niedo­pitej-kawie
schmerzi je­dyneco mi zos­tałopo tobietoku­bekpo niedo­pitejkawiei je­dyne co mi zos­tałoco mi zos­tało po tobieku­bek po niedo­pitejpo niedo­pitej kawiei je­dyne co mi zos­tało po tobieku­bek po niedo­pitej kawie

W miłości two­jej tonę Za­pach na po­duszce i pus­ty ku­bek po kawie  -Monowasure
w miłoś-two­jej-ę-za­pach-na po­duszce-i pus­ty-ku­bek-po kawie 
Co naj­ważniej­sze, to zos­tało już odsłonięte, cho­ciaż nie zos­tało za­kończo­ne ro­zumienie te­go, co najważniejsze. -Józef Stanisław Tischner
co naj­ważniej­sze-to zos­ło-już-odsłonięte-cho­ciaż-nie zos­ło-za­kończo­ne-ro­zumienie-te­go-co najważniejsze
Tyl­ko wspom­nienie, to je­dyne, co oca­lało, je­dyne, co po­zos­ta­je z życia. -Ryszard Kapuściński
tyl­ko-wspom­nienie-to ­dyne-co oca­ło-­dyne-co po­zos­­-z życia