I było w niej coś: ko­biece, nieu­chwyt­ne, da­lekie...Coś, co trze­ba chwy­tać pazurami! 


i było-w niej-coś-ko­biece-nieu­chwyt­ne-da­lekiecoś-co trze­ba-chwy­ć-pazurami 
konstanty ildefons gałczyńskii byłow niejcośko­biecenieu­chwyt­neda­lekiecośco trze­bachwy­taćpazurami i było w niejw niej cośco trze­ba chwy­taći było w niej coś

Jes­tem nieu­czci­wa i uczci­wie możesz liczyć na moją nieu­czci­wość. Bo uczci­wi są niep­rze­widy­wal­ni. Zaw­sze mogą zro­bić coś niewiary­god­nie... głupiego Aby coś po­wie­dzieć, trze­ba też coś wiedzieć.Pokój to nie jest coś, czego pragniemy, lecz coś, co czynimy, co stwarzamy, coś, czym jesteśmy, i coś, co wokół rozdajemy.Gdy Bóg da­je Ci drugą szan­se sztuką jest z niej skorzys­tać, i zmienić coś w swoim życiu.Trze­ba umieć chwy­tać Pa­na Bo­ga za ser­ce. To jest Je­go słaba strona.Przez dro­gi cier­pkie, da­lekie i gorzkie po coś tu do nas przyszedł, boże czy człowieku?