I choćbyś krzyczał.. nie usłyszy nikt... Dro­ga Twa je­den kieru­nek ma... Czy tak mu­si być? ... Po­myśl sam .... Praw­da bo­les­na... Lek­cję miłości da­jesz nam .... Życie tak kruche, śle­po pędzi­my, może to znak, aby cos zmienić... Bar­dziej do­ceniać każdy dzień... Nie wiesz kiedy, znik­nie jak cień.. sza­nuj blis­kich, poświęcaj im czas... Nie wiesz kiedy przyj­dzie dzień, w którym zo­baczysz ich os­ta­ni raz...


i choćbyś-krzyczał-nie usłyszy-nikt-dro­ga twa-­den-kieru­nek-czy tak-mu­-być-po­myśl sam-praw­da bo­­na
jay89i choćbyśkrzyczałnie usłyszyniktdro­ga twaje­denkieru­nekczy takmu­sibyćpo­myśl sampraw­da bo­les­nalek­cję miłościda­jesznamycie takkrucheśle­popędzi­mymożeto znakaby coszmienićbar­dziej do­ceniaćkażdydzieńnie wieszkiedyznik­niejak cieńsza­nuj blis­kichpoświęcajim czaskiedyprzyj­dziedzieńw którym zo­baczyszichos­ta­nirazi choćbyś krzyczałnie usłyszy niktnikt dro­ga twadro­ga twa je­denje­den kieru­nekkieru­nek mama czy takczy tak mu­simu­si byćpo­myśl sampo­myśl sampraw­da bo­les­napraw­da bo­les­na lek­cję miłościlek­cję miłości da­jeszda­jesz namnamŻycie takŻycie tak krucheśle­po pędzi­mymoże to znakaby cos zmienićzmienić bar­dziej do­ceniaćbar­dziej do­ceniać każdykażdy dzieńdzień nie wiesznie wiesz kiedyznik­nie jak cieńpoświęcaj im czasim czas nie wiesznie wiesz kiedykiedy przyj­dzieprzyj­dzie dzieńw którym zo­baczysz ichich os­ta­nios­ta­ni raznie usłyszy nikt dro­ga twanikt dro­ga twa je­dendro­ga twa je­den kieru­nekje­den kieru­nek makieru­nek ma czy takma czy tak mu­siczy tak mu­si byćpo­myśl sampraw­da bo­les­na lek­cję miłościpraw­da bo­les­na lek­cję miłości da­jeszlek­cję miłości da­jesz namda­jesz namŻycie tak krucheaby cos zmienić bar­dziej do­ceniaćzmienić bar­dziej do­ceniać każdybar­dziej do­ceniać każdy dzieńkażdy dzień nie wieszdzień nie wiesz kiedypoświęcaj im czas nie wieszim czas nie wiesz kiedynie wiesz kiedy przyj­dziekiedy przyj­dzie dzieńw którym zo­baczysz ich os­ta­niich os­ta­ni raz

Sza­ry dzień kończy się, Słon­ce daw­no zaszło Smut­ku cień Snu­je się Mgłą jeszcze nie zgasłą. Ma­my czas Go­ni nas Nikt nie chce poczekać Szu­kam gdzieś Nie wiem gdzie Nie wiem na co czekam Na ten czas. Na ten dzień Który może nadejść Snują się wspomnienia Snują się marzenia A ja sta­le czekam Dob­rze wiem Przyj­dzie dzień Który w którym spełnią się Marzenia Mi­ja je­den dzień cze­kasz z utęsknieniem Gdy ko­lej­ny mi­nie życie tra­ci smak Bro­nisz się przed błędu popełnieniem Myślisz, kiedy zno­wu po­wiesz tak. Two­ja dro­ga pełna przeszkód i zakrętów Wciąż sa­mot­nie sta­rasz dojść się do jej dna Próbu­jesz uciec z życia pędu Gdyż miłość zła wy­pełnia Cię do cna... Wciąż myślisz o wiel­kim uczuciu Cze­kasz aż z ser­ca ule­ci Ci strach Żyjesz w bólu wiel­kiego poczuciu Może osiągniesz swój cel w swoich snach....To jest tak jak wte­dy kiedy mu­sisz się obudzić i stra­cić swo­je sny. I wiesz że od tej po­ry nic nie będzie tak jak tam w snach, kiedy śpisz i dzieje się to cze­go naj­bar­dziej pragniesz....pus­te życie masz, i ko­mu je dasz sko­ro nikt go nie zechce? ka­mien­na twarz, os­chły głos które­go nikt nie słucha i ten cichy szloch nocą do pluszo­wego ucha... pus­te życie, bez wad ulożony każdy dzień ideal­nie po dra­binie suk­cesów mkniesz uda­jesz- wiesz cze­go chcesz... pieniądze to nie wszystko, czy zdążysz to pojąć w porę? Miłość nie wybiera i przychodzi znienacka, jest częścią przeznaczenia to jest prawdą i basta! Nie możemy jej dostać lub zna­leć na siłę a gdy przyj­dzie wiesz, że ona jest tym o czym marzyłeś. Ja cze­kałem na Ciebie lat trzydzieści aż cztery. Czas po­kazał, że twa miłość jest praw­dzi­wa i szczera. Te­raz wiem, że nig­dy wcześniej nikt in­ny mnie nie kochał i że ja też nie kochałem, chcę być zaw­sze tyl­ko z Tobą. * Dla Joasi *