I choćbyś krzyczał.. nie usłyszy nikt... Dro­ga Twa je­den kieru­nek ma... Czy tak mu­si być? ... Po­myśl sam .... Praw­da bo­les­na... Lek­cję miłości da­jesz nam .... Życie tak kruche, śle­po pędzi­my, może to znak, aby cos zmienić... Bar­dziej do­ceniać każdy dzień... Nie wiesz kiedy, znik­nie jak cień.. sza­nuj blis­kich, poświęcaj im czas... Nie wiesz kiedy przyj­dzie dzień, w którym zo­baczysz ich os­ta­ni raz...


i choćbyś-krzyczał-nie usłyszy-nikt-dro­ga twa-­den-kieru­nek-czy tak-mu­-być-po­myśl sam-praw­da bo­­na
jay89i choćbyśkrzyczałnie usłyszyniktdro­ga twaje­denkieru­nekczy takmu­sibyćpo­myśl sampraw­da bo­les­nalek­cję miłościda­jesznamycie takkrucheśle­popędzi­mymożeto znakaby coszmienićbar­dziej do­ceniaćkażdydzieńnie wieszkiedyznik­niejak cieńsza­nuj blis­kichpoświęcajim czaskiedyprzyj­dziedzieńw którym zo­baczyszichos­ta­nirazi choćbyś krzyczałnie usłyszy niktnikt dro­ga twadro­ga twa je­denje­den kieru­nekkieru­nek mama czy takczy tak mu­simu­si byćpo­myśl sampo­myśl sampraw­da bo­les­napraw­da bo­les­na lek­cję miłościlek­cję miłości da­jeszda­jesz namnamŻycie takŻycie tak krucheśle­po pędzi­mymoże to znakaby cos zmienićzmienić bar­dziej do­ceniaćbar­dziej do­ceniać każdykażdy dzieńdzień nie wiesznie wiesz kiedyznik­nie jak cieńpoświęcaj im czasim czas nie wiesznie wiesz kiedykiedy przyj­dzieprzyj­dzie dzieńw którym zo­baczysz ichich os­ta­nios­ta­ni raznie usłyszy nikt dro­ga twanikt dro­ga twa je­dendro­ga twa je­den kieru­nekje­den kieru­nek makieru­nek ma czy takma czy tak mu­siczy tak mu­si byćpo­myśl sampraw­da bo­les­na lek­cję miłościpraw­da bo­les­na lek­cję miłości da­jeszlek­cję miłości da­jesz namda­jesz namŻycie tak krucheaby cos zmienić bar­dziej do­ceniaćzmienić bar­dziej do­ceniać każdybar­dziej do­ceniać każdy dzieńkażdy dzień nie wieszdzień nie wiesz kiedypoświęcaj im czas nie wieszim czas nie wiesz kiedynie wiesz kiedy przyj­dziekiedy przyj­dzie dzieńw którym zo­baczysz ich os­ta­niich os­ta­ni raz

 po długich-ty­god­niach-poz­bierałeś-ę-ale-wiesz-że na­dej­dzie-­ki-dzień-kiedy-zno­wu-ją zo­baczysz-i w se­kun­dzie