I chodzą ludzie podzi­wiać szczy­ty gór i wzdęte fa­le morza, i sze­rokie nur­ty rzek, i przes­twór oceanu, i kręgi gwiez­dne, a siebie zaniedbują.


i chodzą-ludzie-podzi­wiać-szczy­ty-gór-i wzdęte-fa­-morza-i sze­rokie-nur­ty-rzek-i przes­twór-oceanu-i kręgi-gwiez­dne-a siebie
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)i chodząludziepodzi­wiaćszczy­tygóri wzdętefa­lemorzai sze­rokienur­tyrzeki przes­twóroceanui kręgigwiez­dnea siebiezaniedbująi chodzą ludzieludzie podzi­wiaćpodzi­wiać szczy­tyszczy­ty górgór i wzdętei wzdęte fa­lefa­le morzai sze­rokie nur­tynur­ty rzeki przes­twór oceanui kręgi gwiez­dnea siebie zaniedbująi chodzą ludzie podzi­wiaćludzie podzi­wiać szczy­typodzi­wiać szczy­ty górszczy­ty gór i wzdętegór i wzdęte fa­lei wzdęte fa­le morzai sze­rokie nur­ty rzeki chodzą ludzie podzi­wiać szczy­tyludzie podzi­wiać szczy­ty górpodzi­wiać szczy­ty gór i wzdęteszczy­ty gór i wzdęte fa­legór i wzdęte fa­le morzai chodzą ludzie podzi­wiać szczy­ty górludzie podzi­wiać szczy­ty gór i wzdętepodzi­wiać szczy­ty gór i wzdęte fa­leszczy­ty gór i wzdęte fa­le morza

bez­gwiez­dne noce ty­siąc i dwu let­ni sen czy to już miłość Chciałabym iść te­raz z Tobą uli­cami te­go mias­ta. Pat­rzeć w niebo i podzi­wiać spa­dające śnieżyn­ki. Jak dzieci łapać je na języ­ki i jeść. Mieć we włosach płat­ki śniegu, które tańcząc zaplątały nam się we włosy.. Podzi­wiać piękno zi­my i nie zważać uwa­gi na mróz, ale og­rze­wać się nawza­jem.. Chciał;aby w tą zimę czuć zim­no tyl­ko w rękach, ale już nie na sercu..Całe nasze życie jest jak ka­mień rzu­cony w wodę. Nig­dy nie wiemy, ja­kie kręgi za­toczy­my naszym upad­kiem, czyją śmierć spo­wodu­jemy i ko­go uz­dro­wimy. Ile niepo­koju wznieci­my do­koła siebie, ile ka­tarakt zdej­miemy ze śle­pych rzek.Techno­logia miała posłużyć po­lep­sze­niu życia na Ziemi... a nie odeb­rać co niektórym mowę . Te­raz za­miast zwykłej roz­mo­wy , spo­tykam wśród ludzi zjawiska, że gdy siedząc koło siebie, za­miast spoj­rzeć so­bie w twarz i po­roz­ma­wiać jak ludzie, wolą wszys­tko załat­wiać przez smsy.Podzi­wiać na­leży czy­ny, a nie słowa.Świado­mość tru­du dopłynięcia do brze­gu często pod­po­wiada żeby od­dać się nur­tom. Nie ma nic gor­sze­go, jak wyb­ra­nie najłat­wiej­szej tra­sy. Po­zor­ny ba­nał, piękny wodospad.