I chy­ba wciąż uświada­miam so­bie ja­kie to wszys­tko sta­je się is­totne. Roz­mo­wa, po­tok słów, uczu­cia, mówienia o uczu­ciach i wzrok... cza­sem przeszy­wający, cza­sem szcze­ry i bo­les­ny, cza­sem są to po pros­tu ciepłe oczy, które pomagają.


i chy­ba-wciąż-uświada­miam-so­bie-ja­kie-to wszys­tko-sta­ ę-is­totne-roz­mo­wa po­tok-słów-uczu­cia-mówienia-o uczu­ciach
szantiili chy­bawciążuświada­miamso­bieja­kieto wszys­tkosta­je sięis­totneroz­mo­wa po­toksłówuczu­ciamówieniao uczu­ciachi wzrokcza­sem przeszy­wającycza­semszcze­ryi bo­les­nysą to po pros­tuciepłeoczyktórepomagająi chy­ba wciążwciąż uświada­miamuświada­miam so­bieso­bie ja­kieja­kie to wszys­tkoto wszys­tko sta­je sięsta­je się is­totnemówienia o uczu­ciacho uczu­ciach i wzroki wzrok cza­sem przeszy­wającycza­sem szcze­ryszcze­ry i bo­les­nycza­sem są to po pros­tusą to po pros­tu ciepłeciepłe oczyktóre pomagająi chy­ba wciąż uświada­miamwciąż uświada­miam so­bieuświada­miam so­bie ja­kieso­bie ja­kie to wszys­tkoja­kie to wszys­tko sta­je sięto wszys­tko sta­je się is­totnemówienia o uczu­ciach i wzroko uczu­ciach i wzrok cza­sem przeszy­wającycza­sem szcze­ry i bo­les­nycza­sem są to po pros­tu ciepłesą to po pros­tu ciepłe oczy

cza­sem mi cie brak cza­sem żałuje oczy były światem uśmiech zbawieniem szko­da że to wszys­tko było cu­dow­nym złudzeniem  -azzazell44
cza­sem-mi cie-brak-cza­sem-żałuje-oczy-były-światem-uśmiech-zbawieniem-szko­da-że to wszys­tko-było-cu­dow­nym-złudzeniem 
Ludzie są jak morze, cza­sem łagod­ni i przy­jaźni, cza­sem burzli­wi i zdrad­li­wi. Prze­de wszys­tkim to jed­nak tyl­ko woda. -Albert Einstein
ludzie-są jak morze-cza­sem-łagod­-i przy­jaź-cza­sem-burzli­wi-i zdrad­li­wi-prze­de wszys­tkim-to jed­nak-tyl­ko-woda