I co jeśli tyl­ko przy To­bie byłabym szczęśliwa... I co jeśli nig­dy te­go się nie dowiem...


i co śli-tyl­ko-przy-to­bie-byłabym-szczęśliwa-i-co śli-nig­dy-te­go ę-nie dowiem
rudolf88i co jeślityl­koprzyto­biebyłabymszczęśliwaco jeślinig­dyte­go sięnie dowiemi co jeśli tyl­kotyl­ko przyprzy to­bieto­bie byłabymbyłabym szczęśliwaszczęśliwa ii co jeślico jeśli nig­dynig­dy te­go sięte­go się nie dowiemi co jeśli tyl­ko przytyl­ko przy to­bieprzy to­bie byłabymto­bie byłabym szczęśliwabyłabym szczęśliwa iszczęśliwa i co jeślii co jeśli nig­dyco jeśli nig­dy te­go sięnig­dy te­go się nie dowiemi co jeśli tyl­ko przy to­bietyl­ko przy to­bie byłabymprzy to­bie byłabym szczęśliwato­bie byłabym szczęśliwa ibyłabym szczęśliwa i co jeśliszczęśliwa i co jeśli nig­dyi co jeśli nig­dy te­go sięco jeśli nig­dy te­go się nie dowiemi co jeśli tyl­ko przy to­bie byłabymtyl­ko przy to­bie byłabym szczęśliwaprzy to­bie byłabym szczęśliwa ito­bie byłabym szczęśliwa i co jeślibyłabym szczęśliwa i co jeśli nig­dyszczęśliwa i co jeśli nig­dy te­go sięi co jeśli nig­dy te­go się nie dowiem

Tęskno­ta nig­dy nie mi­ja do końca, bo jeśli ukocha­na oso­ba jest przy to­bie, to i tak tęsknisz za ko­lej­nym pocałunkiem. -Ewerina
tęskno­-nig­dy-nie mi­ja-do końca-bo śli-ukocha­na-oso­ba-jest przy-to­bie-to i tak-tęsknisz-za ko­lej­nym-pocałunkiem