I długo dusza twa będzie cier­pieć, gdy od­dałeś ją ko­muś bez­powrot­nie. Czas nie ima się by Ci o tym nie przy­pom­nieć. Gra z umysłem Twą karą się stała, prędzej zdechniesz niż się rozpłaczesz. Płacz dla słabych. Wy­soką cenę płaci się, gdy łzy swe pow­strzy­mujesz; ceną du­ma, uno­sisz się nią, ska­zując ciało na nie możność poz­by­cia się żalu i wstrętu do ludzkiej fałszy­wej miłości...  


i długo-dusza-twa-będzie-cier­pieć-gdy-od­dałeś-ją ko­muś-bez­powrot­nie-czas nie ima ę-by ci o tym-nie przy­pom­nieć
dusza666i długoduszatwabędziecier­piećgdyod­dałeśją ko­muśbez­powrot­nieczas nie ima sięby ci o tymnie przy­pom­niećgra z umysłemtwąkarą sięstałaprędzejzdechnieszniż sięrozpłaczeszpłacz dlasłabychwy­soką cenępłacisięłzyswepow­strzy­mujeszcenądu­mauno­sisz sięniąska­zującciałona nie możnośćpoz­by­cia siężalui wstrętudo ludzkiejfałszy­wejmiłości i długo duszadusza twatwa będziebędzie cier­piećgdy od­dałeśod­dałeś ją ko­muśją ko­muś bez­powrot­nieczas nie ima się by ci o tymby ci o tym nie przy­pom­niećgra z umysłem twątwą karą siękarą się stałaprędzej zdechnieszzdechniesz niż sięniż się rozpłaczeszpłacz dla słabychwy­soką cenę płacipłaci sięgdy łzyłzy sweswe pow­strzy­mujeszceną du­mauno­sisz się niąska­zując ciałociało na nie możnośćna nie możność poz­by­cia siępoz­by­cia się żalużalu i wstrętui wstrętu do ludzkiejdo ludzkiej fałszy­wejfałszy­wej miłościmiłości  i długo dusza twadusza twa będzietwa będzie cier­piećgdy od­dałeś ją ko­muśod­dałeś ją ko­muś bez­powrot­nieczas nie ima się by ci o tym nie przy­pom­niećgra z umysłem twą karą siętwą karą się stałaprędzej zdechniesz niż sięzdechniesz niż się rozpłaczeszwy­soką cenę płaci sięgdy łzy swełzy swe pow­strzy­mujeszska­zując ciało na nie możnośćciało na nie możność poz­by­cia sięna nie możność poz­by­cia się żalupoz­by­cia się żalu i wstrętużalu i wstrętu do ludzkieji wstrętu do ludzkiej fałszy­wejdo ludzkiej fałszy­wej miłościfałszy­wej miłości