I mi­mo wszys­tko roz­poznać które­goś dnia ten ukocha­ny głos, na­wet gdy nie słyszało się go tak długo.


i mi­mo-wszys­tko-roz­poznać-które­goś-dnia-ten-ukocha­ny-głos-na­wet-gdy-nie słyszało ę-go tak-długo
szantiili mi­mowszys­tkoroz­poznaćktóre­gośdniatenukocha­nygłosna­wetgdynie słyszało sięgo takdługoi mi­mo wszys­tkowszys­tko roz­poznaćroz­poznać które­gośktóre­goś dniadnia tenten ukocha­nyukocha­ny głosna­wet gdygdy nie słyszało sięnie słyszało się go takgo tak długoi mi­mo wszys­tko roz­poznaćwszys­tko roz­poznać które­gośroz­poznać które­goś dniaktóre­goś dnia tendnia ten ukocha­nyten ukocha­ny głosna­wet gdy nie słyszało sięgdy nie słyszało się go taknie słyszało się go tak długoi mi­mo wszys­tko roz­poznać które­gośwszys­tko roz­poznać które­goś dniaroz­poznać które­goś dnia tenktóre­goś dnia ten ukocha­nydnia ten ukocha­ny głosna­wet gdy nie słyszało się go takgdy nie słyszało się go tak długoi mi­mo wszys­tko roz­poznać które­goś dniawszys­tko roz­poznać które­goś dnia tenroz­poznać które­goś dnia ten ukocha­nyktóre­goś dnia ten ukocha­ny głosna­wet gdy nie słyszało się go tak długo

Które­goś dnia rzucę to wszys­tko i wyjdę ra­no ni­by po chleb. -Ryszard Riedel
które­goś-dnia-rzucę-to wszys­tko-i wyjdę-ra­no-­by-po chleb