I może dob­rze, że los pos­ta­wił na nas.. ...bo nie wyob­rażam so­bie gdy­by nie było Ciebie obok mnie.


i może-dob­rze-że los-pos­­wił-na nas-bo-nie wyob­rażam-so­bie-gdy­by-nie było-ciebie-obok-mnie
szaralalkai możedob­rzeże lospos­ta­wiłna nasbonie wyob­rażamso­biegdy­bynie byłociebieobokmniei może dob­rzeże los pos­ta­wiłpos­ta­wił na nasbo nie wyob­rażamnie wyob­rażam so­bieso­bie gdy­bygdy­by nie byłonie było ciebieciebie obokobok mnieże los pos­ta­wił na nasbo nie wyob­rażam so­bienie wyob­rażam so­bie gdy­byso­bie gdy­by nie byłogdy­by nie było ciebienie było ciebie obokciebie obok mniebo nie wyob­rażam so­bie gdy­bynie wyob­rażam so­bie gdy­by nie byłoso­bie gdy­by nie było ciebiegdy­by nie było ciebie oboknie było ciebie obok mniebo nie wyob­rażam so­bie gdy­by nie byłonie wyob­rażam so­bie gdy­by nie było ciebieso­bie gdy­by nie było ciebie obokgdy­by nie było ciebie obok mnie

Przeszłość - wy­dobyłam z Ciebie to co najcenniejsze, pos­przątałam gruzy, wyrównałam ziemie. Nie zaw­sze trak­to­wałaś mnie dobrze, nie będę Ci te­go wypominać... Przyszłość - ta­jem­niczy nieznajomy, może przy­jaz­ny, może brutalny, jeszcze nie wiem jak mnie przywitasz... Te­rażniej­szość - mo­ja Przyjaciółko, naj­cenniej­szy darze, dob­rze, że jesteś! Chcę dbać o Ciebie, nie chce byś uciekła między palcami.. Oglądając się za Przeszłością, cze­kając na Niez­na­jomą Przyszłość, Te­raźniej­szość, nie pozwól stra­cić Ciebie z oczu! Pos­ta­nowiłam kochać siebie.Dob­rze się trak­to­wać. I myśleć tyl­ko o so­bie. Nikt in­ny za mnie te­go nie zrobi.jak to możli­we, że jes­teś moim naj­większym szczęściem i naj­większym bólem jed­nocześnie? Jed­noczes­nie budzisz mnie do życia i za­bijasz, da­jesz siły i je od­bierasz... Mo­tywu­jesz i pow­strzy­mujesz... Kocham Cię i wręcz nie znoszę... ale wciąż nie wyob­rażam so­bie życia bez Ciebie...• Wyob­rażam so­bie wszys­tkich ludzi żyjących dniem dzisiejszym.