I nad­chodzi kiedyś czas, kiedy chcesz zasnąć i już się nie obudzić.


i nad­chodzi-kiedyś-czas-kiedy-chcesz-zasnąć-i już ę-nie obudzić
emilymalfoyi nad­chodzikiedyśczaskiedychceszzasnąći już sięnie obudzići nad­chodzi kiedyśkiedyś czaskiedy chceszchcesz zasnąćzasnąć i już sięi już się nie obudzići nad­chodzi kiedyś czaskiedy chcesz zasnąćchcesz zasnąć i już sięzasnąć i już się nie obudzićkiedy chcesz zasnąć i już sięchcesz zasnąć i już się nie obudzićkiedy chcesz zasnąć i już się nie obudzić

Żeby tak zasnąć i obudzić się za ja­kiś czas. Żeby już było po wszystkim. Żebym nie mu­siała pamiętać. Żebym mogła nor­malnie żyć. Żeby już tak nie bolało. Żeby się obudzić bez tego.Na­wet czas ocze­kiwa­nia na Ciebie kiedyś się skończy. A kiedy czas się skończy, przeg­rasz... I wte­dy już cze­kać nie będę...Praw­dzi­wa miłość nie umiera. By­wa, że nad­chodzi czas, kiedy czu­je się, że każdy po­winien pójść w swoją stronę. Przyz­na­nie się do te­go, przyz­wo­lenie na to i do­kona­nie te­go - to też jest miłość.- Będzie kiedyś dobrze? - Oczy­wiście, że będzie! Ale im bar­dziej na to cze­kamy... tym cze­kanie sta­je się mo­zol­niej­sze, czas stoi w miej­scu - a prze­cież wiemy, ze czas nie chodzi nig­dy spać.Kiedy pot­ra­fiłeś ufać A więcej już nie możesz Kiedy umiałeś słuchać A nag­le słyszysz gorzej Kiedy oczy w które patrzysz Od­bi­jały twoją duszę Kiedy mogłeś lek­ko zasnąć I chwy­tałeś perły wzruszeń A nag­le wszys­tko się kończy Za­sypiasz ja­koś inaczej Na zaw­sze zaszło słońce To znaczy że zdradził przyjaciel Sukces jest robieniem tego, co chcesz robić, kiedy chcesz, gdzie chcesz,z kim chcesz i tak długo, jak tylko chcesz.