I nic tak nap­rawdę się nie zmienia, na­wet jeśli nie zos­ta­je ta­kie samo.


i nic-tak-nap­rawdę ę-nie zmienia-na­wet-śli-nie zos­­-­kie-samo
terry pratchetti nictaknap­rawdę sięnie zmieniana­wetjeślinie zos­ta­jeta­kiesamoi nic taktak nap­rawdę sięnap­rawdę się nie zmieniana­wet jeślijeśli nie zos­ta­jenie zos­ta­je ta­kieta­kie samoi nic tak nap­rawdę siętak nap­rawdę się nie zmieniana­wet jeśli nie zos­ta­jejeśli nie zos­ta­je ta­kienie zos­ta­je ta­kie samoi nic tak nap­rawdę się nie zmieniana­wet jeśli nie zos­ta­je ta­kiejeśli nie zos­ta­je ta­kie samona­wet jeśli nie zos­ta­je ta­kie samo

Ty nap­rawdę nie ro­zumiesz, praw­da? - rzekła. - Ja wca­le nie chcę wszys­tkiego, cze­go pragnę. Nikt te­go nie chce. Nie tak nap­rawdę. Co to za za­bawa dos­ta­wać wszys­tko, o czym się marzy, tak po pros­tu? Wte­dy to nic nie znaczy. Zu­pełnie nic.Jeśli się wie, cze­go in­ni nap­rawdę, ale tak nap­rawdę pragną, można ni­mi pokierować.Kiedyś bałam się, że ten świat mnie zeżre i nic już ze mnie nie zos­ta­nie. Żad­ne ideały, marze­nia, mo­ral­ność, że będę ta­ka jak wszys­cy Ci, których nie ro­zumiem, nie to­leru­je i na których nie mogę pat­rzeć. Dziś bo­je się, że świat tak nap­rawdę nie ma nic do te­go, bo­je się, że zeżre się sama...Ro­bimy wszys­tko co możemy by od­bu­dować zaufa­nie które stra­ciliśmy. Są ra­ny i zdra­dy tak głębo­kie i tak trwałe że nie ma­my możli­wości nap­ra­wienia ich. Wte­dy nie po­zos­ta­je nam nic... tyl­ko czekać.Kiedy ludzie stają się nap­rawdę źli, je­dynym uczu­ciem, ja­kie im po­zos­ta­je, jest ra­dość z cudzej krzywdy.Każdy z nas szu­ka dro­gi, którą chce podążać i być po pros­tu szczęśli­wym. Tak nap­rawdę życie to la­birynt. Szu­kamy szlaków i właści­wego wyjścia, ale tak nap­rawdę wca­le go nie ma. Bo każde z nich pro­wadzi do śmierci...