i nie wiem cze­go chcesz, i nie wiem czy czuć chcesz i myślę, że wiem co myślisz ale myślę też, że wie­dzieć musisz czy chcesz czy nie chcesz...


i nie wiem-cze­go-chcesz-i-nie wiem-czy-czuć-chcesz-i-myślę-że wiem-co myślisz-ale-myślę-też-że wie­dzieć-musisz-czy-chcesz-czy
schmerzi nie wiemcze­gochcesznie wiemczyczućchceszmyślęże wiemco myśliszalemyślęteżże wie­dziećmusisznie chceszi nie wiem cze­gocze­go chceszi nie wiemnie wiem czyczy czućczuć chceszchcesz ii myślęże wiem co myśliszco myślisz aleale myślęmyślę teżże wie­dzieć musiszmusisz czyczy chceszchcesz czyczy nie chceszi nie wiem cze­go chceszi nie wiem czynie wiem czy czućczy czuć chceszczuć chcesz ichcesz i myślęże wiem co myślisz aleco myślisz ale myślęale myślę teżże wie­dzieć musisz czymusisz czy chceszczy chcesz czychcesz czy nie chceszi nie wiem czy czućnie wiem czy czuć chceszczy czuć chcesz iczuć chcesz i myślęże wiem co myślisz ale myślęco myślisz ale myślę teżże wie­dzieć musisz czy chceszmusisz czy chcesz czyczy chcesz czy nie chceszi nie wiem czy czuć chcesznie wiem czy czuć chcesz iczy czuć chcesz i myślęże wiem co myślisz ale myślę teżże wie­dzieć musisz czy chcesz czymusisz czy chcesz czy nie chcesz

Sukces jest robieniem tego, co chcesz robić, kiedy chcesz, gdzie chcesz,z kim chcesz i tak długo, jak tylko chcesz.Czy stra­ciłam już nadzieję? Nie wiem. Nie wiem czy pot­ra­fię też cze­kać. Ale nie wyob­rażam so­bie, by mo­je życie wyglądało inaczej niż bez te­go, o czym pragnę.Jest ci źle? Nie po­wiem ci: hej, uśmie­chnij się, daj spokój, nie war­to płakać. Płacz ile chcesz, po­myśl tyl­ko, czy warto.zapląta­liśmy się w so­bie cze­go Ty chcesz ? ja nie mogę spokój męczy mo­je serce cze­go Ty chcesz? chy­ba więcej dłonie na krzyż się składają chcesz roz­wiązać mo­je ciało nasze dłonie się splatają to dla Ciebie jest za mało O bo­gach nie mogę wie­dzieć ani czy is­tnieją, ani czy nie is­tnieją, ani też ja­ka jest ich is­to­ta i jak się po­jawiają. Wiele bo­wiem rzeczy stoi na przeszkodzie, aby można było coś o tym wie­dzieć; niemożli­wość od­po­wied­niego doświad­cze­nia zmysłowe­go i krótkość życia człowieka.Po­wiedz mi Czy przez uczuć mgłę dos­trze­gasz Praw­dziwą mnie ? Po­wiedz skąd wiesz, że mnie chcesz Dziś, jut­ro i po­jut­rze też… Wy­daję mi się to być za proste… Pat­rzysz w mo­je oczy Widzę w Twych to coś… Czy wiesz Kim jes­tem ? Czy wiesz Ko­mu chcesz od­dać swo­je życie, Swo­je ser­ce ? Boję się… Pod­daję się… Przed uczu­ciem nie ucieknę… Przed Tobą nie zbiegnę… Po pros­tu nie mogę… Nie umiem… Nie chcę…