I obiecuję uwie­rzyć w siebie. Zna­leźć wiarę we włas­ne możli­wości i już nig­dy się nie poddać.


i obiecuję-uwie­rzyć-w siebie-zna­źć wiarę-we włas­ne-możli­woś-i już-nig­dy ę-nie poddać
aleksandra_czarnai obiecujęuwie­rzyćw siebiezna­leźć wiaręwe włas­nemożli­wościi jużnig­dy sięnie poddaći obiecuję uwie­rzyćuwie­rzyć w siebiezna­leźć wiarę we włas­newe włas­ne możli­wościmożli­wości i jużi już nig­dy sięnig­dy się nie poddaći obiecuję uwie­rzyć w siebiezna­leźć wiarę we włas­ne możli­wościwe włas­ne możli­wości i jużmożli­wości i już nig­dy sięi już nig­dy się nie poddaćzna­leźć wiarę we włas­ne możli­wości i jużwe włas­ne możli­wości i już nig­dy sięmożli­wości i już nig­dy się nie poddaćzna­leźć wiarę we włas­ne możli­wości i już nig­dy sięwe włas­ne możli­wości i już nig­dy się nie poddać

Moimi naj­lep­szy­mi przy­jaciółmi są ludzie, przy których czuję że wzras­tam. Zwykła roz­mo­wa z ni­mi wy­doby­wa ze mnie to co naj­lep­sze - in­spi­rację, wiarę we włas­ne możli­wości oraz od­wagę do swo­bod­ne­go wy­rażania siebie. Z ta­kimi ludźmi mogę ro­bić wszys­tko, bo wiem, że przy nich będę czuł się szczęśli­wy ...Mu­si zna­leźć się w dniu ta­ka po­ra, kiedy człowiek ro­biący pla­ny na przyszłość za­pomi­na o nich i postępu­je tak, jak gdy­by nig­dy nie miał żad­nych planów. Mu­si zna­leźć się w dniu ta­ka po­ra, kiedy człowiek mający prze­mawiać mil­knie. I umysł je­go nie snu­je już roz­ważań, ale py­ta: czy one w ogóle coś znaczą? By uwie­rzyć w dob­ro, mu­sisz naj­pierw uwie­rzyć w zło.Gdy myślisz, że już jest ko­niec.. poczekaj. Może nie wszys­tko stracone? Trud­no jest uwie­rzyć, że jest jeszcze ja­kieś wyjście. Ale nie próbując nig­dy się nie dowiesz. Życie jest właśnie tak zbu­dowa­ne byśmy zbyt długo się zastanawiali.