I po­wiedz, czy blask w twych oczach też był na niby... Niczym Księżyc - świecił światłem odbitym? _______________________ Oso­ba moc­no za­kocha­na, nie widzi,że dru­ga stro­na nie od­wza­jem­niała uczuć, a tyl­ko wy­korzys­ty­wała. Ta pier­wsza, zaśle­piona, kochała tak moc­no, że ta miłość


i po­wiedz-czy-blask-w twych-oczach-też-był-na niby-niczym-księżyc- świecił-światłem-odbitym-oso­ba-moc­no-za­kocha­na
andreai po­wiedzczyblaskw twychoczachteżbyłna nibyniczymksiężyc świeciłświatłemodbitymoso­bamoc­noza­kocha­nanie widziżedru­gastro­nanie od­wza­jem­niałauczuća tyl­kowy­korzys­ty­wałata pier­wszazaśle­pionakochałatakmoc­noże ta miłośćod­bi­jałasięw oczachtej dru­giejosobyczy blaskblask w twychw twych oczachoczach teżteż byłbył na nibyna niby niczymniczym księżyc świecił światłemświatłem odbitym_______________________ oso­baoso­ba moc­nomoc­no za­kocha­nadru­ga stro­nastro­na nie od­wza­jem­niałanie od­wza­jem­niała uczuća tyl­ko wy­korzys­ty­wałakochała taktak moc­nood­bi­jała sięw oczach tej dru­giejtej dru­giej osobyczy blask w twychblask w twych oczachw twych oczach teżoczach też byłteż był na nibybył na niby niczymna niby niczym księżyc świecił światłem odbitym_______________________ oso­ba moc­nooso­ba moc­no za­kocha­nadru­ga stro­na nie od­wza­jem­niałastro­na nie od­wza­jem­niała uczućkochała tak moc­now oczach tej dru­giej osoby

Miłość można podzielić na dwa stadia; *pier­wsze to te, składające się z praw­dzi­wych uczuć, *dru­gie nies­te­ty, wy­nikające tyl­ko z przyz­wycza­jenia do dru­giej osoby. -szajbuss
miłość-można-podzielić-na dwa-stadia-pier­wsze-to te-składają ę-z praw­dzi­wych-uczuć-dru­gie-nies­te­ty-wy­nikają-tyl­ko
Słowo
słowo-dob­rze-że jes­teś-po­siada-­giczną-moc- spra­wia-że uśmiech-­luje ę-na twarzy-dru­giej-osoby
Nie po­magając ko­muś w pot­rze­bie nie liczmy po­tem na po­moc dru­giej oso­by . -Chemicals
nie-po­magając-ko­muś-w pot­rze­bie-nie liczmy-po­tem-na po­moc-dru­giej-oso­by
Wiesz jak to jest wyr­wać dru­giej oso­bie serce? -Nie. Ja też nie. Lecz wiem jak się czu­je ta dru­ga osoba. -PolskiPrawicowiec
wiesz-jak to jest wyr­wać-dru­giej-oso­bie-serce-nie-ja-też-nie-lecz wiem-jak ę-czu­- dru­ga-osoba