I pod Ścianę Płaczu iść mi było wstyd - Czy ja ko­munis­ta, czy Po­lak, czy Żyd? 


i pod-Ścianę-płaczu-iść-mi było-wstyd-czy-ja ko­munis­-czy-po­lak-czy-Żyd 
jacek kaczmarskii podŚcianępłaczuiśćmi byłowstydczyja ko­munis­taczypo­lakyd i pod ŚcianęŚcianę płaczupłaczu iśćiść mi byłomi było wstydwstydczyczy ja ko­munis­taczy po­laki pod Ścianę płaczuŚcianę płaczu iśćpłaczu iść mi byłoiść mi było wstydmi było wstydczy ja ko­munis­tai pod Ścianę płaczu iśćŚcianę płaczu iść mi byłopłaczu iść mi było wstydiść mi było wstydi pod Ścianę płaczu iść mi byłoŚcianę płaczu iść mi było wstydpłaczu iść mi było wstyd

Czy biały, czy czarny niewolnik, czy pod przemocą niesprawiedliwego prawa, czy pod łańcuchami jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni.Czy biały czy czar­ny niewol­nik, czy pod prze­mocą nies­pra­wied­li­wego pra­wa, czy pod łańcucha­mi jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni.czy aby nap­rawdę czu­jesz to  co pod­po­wie ci szum rzeki czy kiedy­kol­wiek tam byłaś czy wiesz że każda chwi­la czy­ni nas tym kim jesteśmy I te­raz nie wiem czy było mi zim­no, czy emoc­je tak działały na mnie pod­czas roz­mo­wy z Tobą.Spra­wa nie jest pros­ta Iść i przepędzić Czy usiąść i po­zos­tać Czy wyt­knąć pal­cem Grzechy podłe Bo świadome Czy wy­kazać miłosier­dziem Wy­baczyć I po­now­nie być zdradzo­nym Czy wojnę toczyć Prze­ciw bliźnim Jeszcze swoim Czy dzielić na sor­ty I syczeć W pos­tbol­sze­wic­kie oczy Od­sunąć po­gardę Wiedzę i lo­gikę I po­dać rękę Is­ka­riocie Czy­li Ju­daszo­wi A po­tem podzielić Tra­giczne lo­sy Troi Nie ma znacze­nia, czy coś pow­sta­wało pięć mi­nut, czy tydzień, czy ar­tysta się namęczył, czy nie, czy był trzeźwy. Ważny jest efekt.