..i przy­sięgam całować tyl­ko Two­je us­ta do końca moich dni.


i przy­ęgam-całować-tyl­ko-two­-us­-do końca-moich-dni
andreei przy­sięgamcałowaćtyl­kotwo­jeus­tado końcamoichdnii przy­sięgam całowaćcałować tyl­kotyl­ko two­jetwo­je us­taus­ta do końcado końca moichmoich dnii przy­sięgam całować tyl­kocałować tyl­ko two­jetyl­ko two­je us­tatwo­je us­ta do końcaus­ta do końca moichdo końca moich dnii przy­sięgam całować tyl­ko two­jecałować tyl­ko two­je us­tatyl­ko two­je us­ta do końcatwo­je us­ta do końca moichus­ta do końca moich dnii przy­sięgam całować tyl­ko two­je us­tacałować tyl­ko two­je us­ta do końcatyl­ko two­je us­ta do końca moichtwo­je us­ta do końca moich dni

Już na zaw­sze do końca moich dni będę wspo­minać o To­bie.. Tęsknie [*] Kobietę piękną możesz całować bez końca i nigdy nie trafisz po raz drugi w to samo miejsce.Jeśli two­je spoj­rze­nie nat­knie się na mnie To zwykły przy­padek, przy­sięgam Ci że nie widziałam go jak nadciąga Maj jest naj­tra­giczniej­szym z miesięcy. Nig­dy się nie układa. Dob­rze, że czer­wiec nad­chodzi sze­roki­mi bu­ty. Oby wyt­rzy­mać tych kil­ka dni. Dzi­siaj chciałam spa­sować. Wiem jed­nak, że muszę wyg­rać ze sobą. Jeszcze dwa dni, a życie będzie go­towe. Jeszcze dwa dni, trze­ba wal­czyć do końca.Jeśli człowiek potrafi odnaleźć samego siebie zapewnia sobie godną siedzibę do końca swoich dni.Po­całunek to niez­wykła rzecz. Możesz całować całe życie i będzie to czynność. Możesz po­całować raz i będzie to całym życiem.