I sza­tan może cy­tować Pismo.


i sza­tan-może-cy­tować-pismo
herbert george wellsi sza­tanmożecy­towaćpismoi sza­tan możemoże cy­towaćcy­tować pismoi sza­tan może cy­towaćmoże cy­tować pismoi sza­tan może cy­tować pismo

I szatan może cytować Pismo.Może to ona zab­rała mi Ciebie, A może Ty sam od­szedłeś w jej ramiona.. (Można różnie in­ter­pre­tować, wyr­wa­ne z kon­tek­stu – z mo­jej piosen­ki o amfetaminie...) Od­wa­ga za­mienia się w sza­leństwo, kiedy próbując ura­tować ko­goś nam blis­kiego przed pójściem na dno, sa­mi tam trafiamy...Skłon­ność do tan­de­ty jest człowieko­wi przy­rodzo­na i pod­dać się jej świado­mie, skoczyć z no­gami i głową w ciep­lu­si, swoj­ski ocean tan­de­ty - to może na­wet spra­wić praw­dziwą rozkosz.To Sza­tan od­dzielił Wschód od Zachodu.Two­ja ciepła obecność sze­leści w mo­jej pościeli... Zos­tań chwilę dłużej Zos­tań na zawsze Zos­tań jeszcze...