I tak nig­dy nig­dy nie zro­zumiesz jak to jest mieć wszys­tko i nie po­siadać nic.


i tak-nig­dy-nig­dy-nie zro­zumiesz-jak to jest mieć-wszys­tko-i nie po­siadać-nic
respireri taknig­dynie zro­zumieszjak to jest miećwszys­tkoi nie po­siadaćnici tak nig­dynig­dy nig­dynig­dy nie zro­zumiesznie zro­zumiesz jak to jest miećjak to jest mieć wszys­tkowszys­tko i nie po­siadaći nie po­siadać nici tak nig­dy nig­dynig­dy nig­dy nie zro­zumiesznig­dy nie zro­zumiesz jak to jest miećnie zro­zumiesz jak to jest mieć wszys­tkojak to jest mieć wszys­tko i nie po­siadaćwszys­tko i nie po­siadać nici tak nig­dy nig­dy nie zro­zumiesznig­dy nig­dy nie zro­zumiesz jak to jest miećnig­dy nie zro­zumiesz jak to jest mieć wszys­tkonie zro­zumiesz jak to jest mieć wszys­tko i nie po­siadaćjak to jest mieć wszys­tko i nie po­siadać nici tak nig­dy nig­dy nie zro­zumiesz jak to jest miećnig­dy nig­dy nie zro­zumiesz jak to jest mieć wszys­tkonig­dy nie zro­zumiesz jak to jest mieć wszys­tko i nie po­siadaćnie zro­zumiesz jak to jest mieć wszys­tko i nie po­siadać nic

Zep­sułeś mo­je za­sady gry Gry którą na­zywa­my życie Te­raz wszys­tko przegrałam nie mam nic a ty stoisz przy mnie jak gdy­by nig­dy nic i mówisz że się nic nie stało że kiedyś zro­zumiem dlacze­go tak postąpiłeś Niech pa­ni nig­dy ni­kogo i o nic nie pro­si! Nig­dy i o nic, tych zwłaszcza, którzy są od pa­ni potężniej­si. Sa­mi zap­ro­ponują, sa­mi wszys­tko dadzą.Na­leży czy­nić wszys­tko naj­le­piej, jak to możli­we; kochać wol­ność na­de wszys­tko i nig­dy nie zdradzać prawdy.Mu­siałbym wreszcie zro­zumieć... zro­zumieć, że już nig­dy nic nie zo­baczę, nig­dy nic nie usłyszę i że dla in­nych da­lej świat będzie istniał.Kiedyś mi obiecałeś! Pa­miętasz jeszcze? Wte­dy zro­biłabym wszys­tko, wszys­tko,żeby raz jeszcze poczuć.... Dziś mnie niena­widzisz za sa­mo is­tnienie, tak wiel­ka była Two­ja miłość? Dziś liżę ra­ny i obiecuję so­bie, że już nigdy, Nig­dy więcej...Coś jest a później te­go nie ma,ktoś jest a z góry wiado­mo,że kiedyś jed­nak i tak odejdzie. Wszys­tko w życiu ma swój kres,im wcześniej to zro­zumiesz tym wcześniej zaczniesz trak­to­wać wszys­tko ze świado­mością,że kiedyś zos­ta­nie Ci odeb­ra­ne,a tym sa­mym nie będziesz cier­piał z po­wodu stra­ty. Bartłomiej Van Kalisz