I tyl­ko miłość może spra­wić, że sta­jesz się wyjątkowym. Tym je­dynym, je­dynym na mi­lion, je­dynym w całym wszechświecie, niezastąpionym.. a two­ja obec­ność zaczy­na znaczyć więcej, niż cała reszta świata.//' 


i tyl­ko-miłość-może-spra­wić-że sta­jesz ę-wyjątkowym-tym-­dynym-­dynym-na mi­lion-­dynym-w całym-wszechświecie
nikaaaai tyl­komiłośćmożespra­wićże sta­jesz sięwyjątkowymtymje­dynymje­dynymna mi­lionw całymwszechświecieniezastąpionymtwo­jaobec­nośćzaczy­naznaczyćwięcejniżcałaresztaświata' i tyl­ko miłośćmiłość możemoże spra­wićże sta­jesz się wyjątkowymtym je­dynymje­dynym na mi­lionje­dynym w całymw całym wszechświecietwo­ja obec­nośćobec­ność zaczy­nazaczy­na znaczyćznaczyć więcejniż całacała resztai tyl­ko miłość możemiłość może spra­wićje­dynym w całym wszechświeciea two­ja obec­nośćtwo­ja obec­ność zaczy­naobec­ność zaczy­na znaczyćzaczy­na znaczyć więcejniż cała reszta

Le­piej, żebyś był tym je­dynym w swet­rze pośród gar­ni­turów, a nie je­dynym w gar­ni­turze wśród koszul i swetrów.Być może je­dynym praw­dzi­wym do­wodem obec­ności diabła jest żar­li­wość prag­nienia, ja­kie wszys­cy w ta­kim mo­men­cie żywią, by mieć pew­ność, że pro­wadzi on swo­je dzieło.Sa­mot­ność ma smak ka­wy i pa­piero­sa w pus­tym mieszkaniu, Pachnie zwiet­rzałym za­pachem dru­giej oso­by w pus­tym łózku, Słychać ją echem od­bi­jającym się od ścian ty­kające­go zegara, Czu­jesz jej od­dech na kar­ku gdy płaczesz i je­dynym towarzystwem, Jes­teś Ty, po­zos­ta­wiony sam sobie.Je­dynym ideałem jest mi­niona real­ność przeszłości.Miłość jest je­dynym, co trwo­nione pom­naża się.Miłość to woj­na, w której szyb­ko można zwy­ciężyć tyl­ko wy­wie­szając białą flagę i szyb­ko przeg­rać ogłaszając się jej je­dynym zwycięzcą.