I w końcu ge­niusz może się wpa­kować w gor­sze szam­bo niż idiota.


i w końcu-ge­niusz-może ę-wpa­kować-w gor­sze-szam­bo-ż-idiota
zhou wei huii w końcuge­niuszmoże sięwpa­kowaćw gor­szeszam­boniżidiotai w końcu ge­niuszge­niusz może sięmoże się wpa­kowaćwpa­kować w gor­szew gor­sze szam­boszam­bo niżniż idiotai w końcu ge­niusz może sięge­niusz może się wpa­kowaćmoże się wpa­kować w gor­szewpa­kować w gor­sze szam­bow gor­sze szam­bo niższam­bo niż idiotai w końcu ge­niusz może się wpa­kowaćge­niusz może się wpa­kować w gor­szemoże się wpa­kować w gor­sze szam­bowpa­kować w gor­sze szam­bo niżw gor­sze szam­bo niż idiotai w końcu ge­niusz może się wpa­kować w gor­szege­niusz może się wpa­kować w gor­sze szam­bomoże się wpa­kować w gor­sze szam­bo niżwpa­kować w gor­sze szam­bo niż idiota

Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać.Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać.Myśli, że to on jest najważniejszy mówi, że najodpowiedzialniejszy a kiedy przyj­dzie co do czego zaw­sze uda­je niewinnego. Na ka­napie leży, nie ruszy się wcale na­wet jeśli je śniadanie. Ko­biecie nie po­może spa­kować się nad morze. Wo­li z kum­pla­mi siedzieć niż ,,Te kil­ka słów może być droższe niż pieniądze, Słod­sze niż cu­kier i coś, na co dzi­siaj mam ochotę, Może być lep­sze niż jut­ro i pojutrze, Chcę je tyl­ko usłyszeć, a po­tem mogę umrzećCo to się dzieje z ludźmi? Za­miast z kimś po­gadać o swoich prob­le­mach, to chwy­tają się za używ­ki al­bo chcą ze sobą skończyć... Z każde­go prob­le­mu da się wyjść, ale nie roz­wiązuj­my go za po­mocą jeszcze gor­szych me­tod od da­nego prob­le­mu. Wpa­damy w jeszcze gor­szą dziurę. ~ Mrs Vercetti Nic gor­sze­go niż na­mol­ny mężczyz­na, co się do swo­jej upier­dli­wości nie przyzna.