I wca­le nie chodzi o to, by pry­wat­ność wy­nosić do ran­gi sztu­ki, ale prze­de wszys­tkim, by sięgać po pra­wa kreac­ji; by na­wet in­tymne zwie­rze­nie ob­le­kać w maskę, a swoją tyl­ko wrażli­wość opan­cerzać w formę.


i wca­-nie chodzi-o to-by pry­wat­ność-wy­nosić-do ran­gi-sztu­ki-ale-prze­de-wszys­tkim-by ęgać-po pra­wa-kreac­ji-by na­wet
marta foxi wca­lenie chodzio toby pry­wat­nośćwy­nosićdo ran­gisztu­kialeprze­dewszys­tkimby sięgaćpo pra­wakreac­jiby na­wetin­tymnezwie­rze­nieob­le­kaćw maskęa swojątyl­kowrażli­wośćopan­cerzaćw formęi wca­le nie chodzinie chodzi o toby pry­wat­ność wy­nosićwy­nosić do ran­gido ran­gi sztu­kiale prze­deprze­de wszys­tkimby sięgać po pra­wapo pra­wa kreac­jiby na­wet in­tymnein­tymne zwie­rze­niezwie­rze­nie ob­le­kaćob­le­kać w maskęa swoją tyl­kotyl­ko wrażli­wośćwrażli­wość opan­cerzaćopan­cerzać w formęi wca­le nie chodzi o toby pry­wat­ność wy­nosić do ran­giwy­nosić do ran­gi sztu­kiale prze­de wszys­tkimby sięgać po pra­wa kreac­jiby na­wet in­tymne zwie­rze­niein­tymne zwie­rze­nie ob­le­kaćzwie­rze­nie ob­le­kać w maskęa swoją tyl­ko wrażli­wośćtyl­ko wrażli­wość opan­cerzaćwrażli­wość opan­cerzać w formę

Człowiek, który nie ma pas­ji, w moim pry­wat­nym ran­kingu, jest trochę jak in­wa­lida dru­giej grupy. -Kuba Wojewódzki
człowiek-który-nie  ­ji-w moim-pry­wat­nym-ran­kingu-jest trochę-jak in­wa­lida-dru­giej-grupy
Nieświado­mi, swoją pry­wat­nością na­rusza­my czyjąś cho­lerną przestrzeń. -MyslacaWierszem
nieświado­mi-swoją-pry­wat­nośą-na­rusza­my-czyjąś-cho­lerną-przestrzeń