I wol­na miłość może z mężczyz­ny zro­bić niewolnika.


i wol­na-miłość-może-z mężczyz­ny-zro­bić-niewolnika
tadeusz gicgieri wol­namiłośćmożez mężczyz­nyzro­bićniewolnikai wol­na miłośćmiłość możemoże z mężczyz­nyz mężczyz­ny zro­bićzro­bić niewolnikai wol­na miłość możemiłość może z mężczyz­nymoże z mężczyz­ny zro­bićz mężczyz­ny zro­bić niewolnikai wol­na miłość może z mężczyz­nymiłość może z mężczyz­ny zro­bićmoże z mężczyz­ny zro­bić niewolnikai wol­na miłość może z mężczyz­ny zro­bićmiłość może z mężczyz­ny zro­bić niewolnika

I wolna miłość może z mężczyzny zrobić niewolnika.W dzi­siej­szym świecie nie wol­ność jest prob­le­mem. Wol­ność już jest. Po­zos­tało py­tanie: co zro­bić z wolnością? Każda miłość ko­biety do mężczyz­ny i od­wrot­nie ma w so­bie niena­wiść. Bo człowiek jest związa­ny z kimś, ko­go kocha, i to mu od­biera cząstkę wol­ności; nie może być inaczej. A mając za złe ut­ratę włas­nej wol­ności, usiłuje dru­giego zmu­sić do te­go, aby się swej wyrzekł całkowicie.Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty.Cza­sem żeby zro­bić porządek, trze­ba naj­pierw zro­bić bałagan.Małe dzieci są ta­kie bez­bron­ne, są nieświadome, cieszą je rzeczy małe i często bez ni­by większe­go znaczenia... Dziec­ko ma wyob­raźnię i pod­da­je się jej, A może tu tkwi sedno... może nie wol­no zat­ra­cić w swo­jej duszy dziecka, może war­to na zaw­sze po­zos­tac nim. Do­rośli ro­bią krzywdę in­nym świadomie, kiedy dziec­ko je­dynie nieświado­mie jest w sta­nie zro­bić krzywdę tyl­ko sobie. K. Ch.