I wszys­tko zni­ka, rozpływa się jak we mgle I oka­zuje się, że to wszys­tko to był tyl­ko sen 


i wszys­tko-zni­ka-rozpływa ę-jak we mgle-i-oka­zuje-ę-że to wszys­tko-to był-tyl­ko-sen 
zielona15i wszys­tkozni­karozpływa sięjak we mgleoka­zujesięże to wszys­tkoto byłtyl­kosen i wszys­tko zni­karozpływa się jak we mglejak we mgle ii oka­zujeoka­zuje sięże to wszys­tko to byłto był tyl­kotyl­ko sen rozpływa się jak we mgle ijak we mgle i oka­zujei oka­zuje sięże to wszys­tko to był tyl­koto był tyl­ko sen rozpływa się jak we mgle i oka­zujejak we mgle i oka­zuje sięże to wszys­tko to był tyl­ko sen rozpływa się jak we mgle i oka­zuje się

-Proszę Cię, po­wiedz, że to wszys­tko to tyl­ko zły sen... -Tak, to wszys­tko to zły sen, wkrótce się z niego obudzisz.... lecz kiedyś będziesz mu­siała zno­wu zasnąć  -ciemny
proszę-cię-po­wiedz-że to wszys­tko-to tyl­ko-zły-sen-tak-to wszys­tko-to zły-sen-wkrótce ę-z niego-obudzisz-lecz kiedyś
Ocze­kiwała zaw­sze, że śmierć ma klasę, wszys­tko, co z nią związa­ne, po­win­no być wzniosłe. Tym­cza­sem oka­zuje się, że jest tak sa­mo by­le ja­ka jak życie. -Olga Tokarczuk
ocze­kiwała-zaw­sze-że śmierć- klasę-wszys­tko-co z ą-związa­ne-po­win­no-być-wzniosłe-tym­cza­sem oka­zuje-ę-że jest tak
Przy­puszczam, że kiedy już roz­waży się wszys­tko na­leżycie, każdy z nas oka­zuje się czyimś psem. -Terry Pratchett
przy­puszczam-że kiedy-już-roz­waży ę-wszys­tko-na­życie-każdy-z nas-oka­zuje ę-czyimś-psem